Työ ja virka

Artikkelit - Työ ja virka

Työntekijän sähköposti

Työsuhteen päättymisen yhteydessä yleensä sovitaan työtekijän ja työnantajan välillä työntekijän sähköpostia koskevista kysymyksistä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työntekijän uudelleensijoittamisvelvollisuus

Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää, jos hänet voidaan sijoittaa tai kouluttaa toisiin tehtäviin.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työnantajan velvollisuudet ja syrjintäkielto

Työnantajan on kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita. On huolehdittava työntekijän suoriutumiskyvystä ja mahdollisuuksista kehittyä ja edetä työuralla.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työnantajan harjoittama kameravalvonta – avoimuus edellytyksenä

Työnantaja voi järjestää alaistensa työtiloihin kameravalvontaa, mikäli tämä on välttämätön keino esim. työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi tai tuotantoprosessin valvonnaksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Milloin työsuhdesaatavia voidaan vielä vaatia?

Ensinnäkin tilanne riippuu siitä, onko työsuhde edelleen voimassa vai onko se päättynyt.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Pysyväksi tarkoitetun työsopimuksen päättäminen ja irtisanomisajat

Toistaiseksi voimassa olevaksi tehty (pysyvä, vakinainen) työsopimus lakkaa joko työnantajan tai työntekijän tekemän irtisanomisen johdosta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Kilpailevan toiminnan kielto

Suomen perustuslaki takaa lähtökohtaisesti kaikille oikeuden vapaasti valita työnsä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Millä perusteilla virkamiehen voi irtisanoa?

Virkasuhde voidaan molemmin puolin irtisanoa päättymään tietyn irtisanomisajan kuluttua tai, jos niin on sovittu tai laissa erikseen säädetty, irtisanomisaikaa noudattamatta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Kuka voi toimia virkamiehenä?

Virkamieheksi nimitettävän tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Virkamieheksi voidaan kuitenkin nimittää 15 vuotta täyttänyt ja oppivelvollisuutensa suorittanut henkilö, jos nimittämistä voidaan virkamiehen tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta pitää sopivana.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Onko määräaikainen virkasuhde mahdollinen?

Henkilö voidaan nimittää virkamieheksi määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi, jos työn luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon väliaikainen järjestäminen tai harjoittelu edellyttää määräaikaista virkasuhdetta.

Lue artikkeli