Työ ja virka

Artikkelit - Työ ja virka

Onko työnantajalla oikeutta lukea työntekijän sähköpostiviestejä?

Työnantajalla on oikeus hakea esille tai avata työnantajan työntekijän käyttöön osoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä tai työntekijän tällaisesta sähköpostiosoitteesta lähettämiä sähköpostiviestejä ainoastaan silloin, jos hän on suunnitellut ja järjestänyt työntekijälle tämän nimellä lähetettyjen ja tämän lähettämien sähköpostiviestien suojan toteuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Onko työnantajalla oikeutta käyttää kameravalvontaa työpaikalla?

Työnantaja saa käyttää kameravalvontaa käytössään olevissa tiloissa työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi tai tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi sekä turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Millaista irtisanomisaikaa noudatetaan työsuhdetta päätettäessä?

Toistaiseksi tehty tai muutoin toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätetään toisen sopijapuolen tietoon saatettavalla irtisanomisella.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Onko työnantajalla oikeus selvittää työntekijän huumeidenkäyttöä?

Työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työntekijän huumausaineiden käyttöä koskevia testitietoja, jotka sisältyvät työntekijän työnantajalle toimittamaan huumausainetestiä koskevaan todistukseen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Mitkä ovat työsuhteen tunnusmerkit?

Työsuhteen perustunnusmerkki on se, että työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Milloin on kyseessä työsuhde?

Työsuhde on kyseessä silloin, kun työsuhteen tunnusmerkit – sopimus, ansiotyön tekeminen, työn tekeminen toiselle, vastikkeellisuus sekä johdon ja valvonnan alaisuus – täyttyvät.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Täytyykö työsopimus tehdä kirjallisesti?

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Se voi myös perustua hiljaiseen suostumukseen. Sille ei siis ole asetettu mitään tiukkoja muotovaatimuksia.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Kuinka koeaika työsuhteessa määräytyy?

Koeajan käyttäminen työsuhteissa on nykyisin hyvin yleistä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Mikä ero on toistaiseksi voimassa olevalla ja määräaikaisella työsopimuksella?

Työsopimuksen kestolla on merkitystä, sillä toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsopimukseen sovelletaan osittain erilaisia säännöksiä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Voiko työntekijän siirtää toisen työnantajan käyttöön?

Työsopimuksen osapuolet eivät saa tietyin poikkeuksin siirtää työsopimuksesta johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta.

Lue artikkeli