Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

21.1.2012

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuu

Millaisissa tapauksissa luottamustoimessa toimiva hallituksen jäsen voi joutua vastuuseen omasta tai yrityksen toiminnasta yhtiön hallituksen jäsenenä? Seuraava teksti ei yritäkään olla tyhjentävä selvitys hallituksen jäsenen vastuusta, vaan se sisältää yleisesti käsiteltynä, hallitusten jäsenyyden mukanaan tuomaa vastuuta.

21.1.2012

Osakeyhtiön sulautuminen (fuusio)

Kaksi tai useampi osakeyhtiötä voi tavoitella mm. toimintansa rationalisoimista ja kustannussäästöjä yhdistämällä toimintansa sulautumalla.

21.1.2012

Osakkaiden yhdenvertaisuus asunto-osakeyhtiössä

Asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistaja-asemassa olevien osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun vaatimus on kirjattuna lakiin Asunto-osakeyhtiölain (AOYL) 46 §:n yleislauseke -pykälään. Kyseisen pykälän mukaan yhtiökokouksessa ei saa tehdä päätöstä, joka on omansa tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

21.1.2012

Osakkaan vastuu

Milloin osakeyhtiön osakas, hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja voi esimerkiksi joutua vastuuseen yhtiön velasta tai voi joutua vahingonkorvausvastuuseen yhtiölle, osakkaille tai ulkopuolisille?

21.1.2012

Patentin lisenssoinnista

Lisensioinnissa patentinhaltija luovuttaa (tavallisesti myy vastikkeesta) toiselle patentin hyväksikäyttöön käyttöluvan eli lisenssin.

21.1.2012

Salassapitosopimus

Yhteistyöprojektit edellyttävät usein salassa pidettävien tietojen paljastamista yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Salassapitosopimuksen tarkoituksena on varmistaa, ettei yhteistyökumppani tai työntekijä voi käyttää sopimussuhteen kautta tietoonsa tulleita seikkoja ei toivotulla tavalla. Sopimuksella täydennetään lainsäädännön tarjoamaa liike- ja yrityssalaisuuksien suojaa. Yrityssalaisuutta käsitteleviä artikkeleita löydät artikkelikirjastostamme.

21.1.2012

Sukupolvenvaihdos yrityksessä

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistavoista yleisimmät ovat kauppa, lahja tai lahjanluontoinen kauppa.

21.1.2012

Tekijänoikeus ja Internet

Viime aikoina on käyty kiivastakin keskustelua Internetin vaikutuksista tekijänoikeuskysymyksiin. Keskustelu liittyy Internetin räjähdysmäiseen kasvuun sekä vireillä olevaan hankkeeseen antaa EU-direktiivi tekijänoikeuksista.

21.1.2012

Työttömyysturva palkansaajan ryhtyessä yrittäjäksi

Työttömyysuhan alla olevat joutuvat yrittäjäksi siirtyessään myös pohtimaan sitä, miten yrittäjyys vaikuttaa heidän työttömyysturvaansa jos aloitettava yritystoiminta ei onnistukaan.

21.1.2012

Yrittäjän työttömyysturvasta

Perinteisesti on ajateltu, että yrittäjä pärjää omillaan, eikä hän tarvitse yhteiskunnan apua selvitäkseen elämän karikoista. Viime vuosikymmenen lama on onneksi tuonut hieman muutosta tähän ajatteluun. Pakollisia yrittäjän eläkemaksuja ei aina enää pidetä yrittäjien keskuudessa rangaistuksena, ja vapaaehtoisuuteen perustuvat yrittäjien työttömyyskassat saavat koko ajan uusia jäseniä.