Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Konkurssilain maksukyvyttömyysolettamat ja niiden väliaikainen muutos

Julkaistu 26.5.2020

Vuoden 2020 koronapandemia on luonut terveydellisen kriisin lisäksi taloudellisen kriisin. Normaalioloissa vakavaraisia yrityksiä on joutunut maksuvaikeuksiin uuden tilanteen takia. Korjatakseen tilannetta hallitus antoi kiireellisen esityksen konkurssilain väliaikaiseksi muuttamiseksi. Tämä muutos on voimassa 1.5.2020-31.10.2020 ja koskee konkurssilain maksukyvyttömyysolettamia.  

Konkurssiin asettamisen edellytyksenä on velallisen maksukyvyttömyys. Maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Vain tilapäinen maksukyvyttömyys ei ole peruste asettaa velallista konkurssiin. Velallista voidaan ensinnäkin pitää maksukyvyttömänä velallisen oman ilmoituksen johdosta, ellei ilmene erityisiä syitä olla hyväksymättä velallisen ilmoitusta. Toinen tapa osoittaa velallisen maksukyvyttömyys on käyttää maksukyvyttömyysolettamia.

Maksukyvyttömyysolettaman täyttyessä velallista on pidettävä maksukyvyttömänä, jollei toisin osoiteta. Konkurssilaissa mainitaan kolme maksukyvyttömyysolettamaa. Ensimmäisen kahden mukaan velallista pidetään maksukyvyttömänä jos 1) velallinen on lakkauttanut maksunsa tai 2) ulosotossa on konkurssihakemuksen tekemistä edeltävän kuuden kuukauden aikana ilmennyt, ettei velalliselta kerry varoja saatavan täydeksi suorittamiseksi.

Väliaikainen muutos kohdistuu kolmanteen olettamaan, ns. konkurssiuhkaiseen maksukehotukseen. Sen mukaan velallista on pidettävä maksukyvyttömänä, jos velallinen (joka on tai on viimeisenä vuonna ennen konkurssihakemuksen tekemistä ollut liike- tai ammattitoiminnastaan kirjanpitovelvollinen) ei viikon kuluessa velkojan maksukehotuksen saatuaan ole maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa. Valtaosa velkojien tekemistä konkurssihakemuksista perustuu konkurssiuhkaiseen maksukehotukseen. Muutos poistaa tämän kohdan väliaikaisesti (1.5.2020-31.10.2020).

Muutoksen tarkoituksena on parantaa yritysten kykyä selviytyä koronapandemiasta. Muutoksella pyritän estämään sellaisten yritysten konkurssit, jotka ovat ennen koronapandemiaa hoitaneet velvoitteensa ja ajautuneet vasta koronapandemian takia vaikeuksiin. Muutos estää konkurssiuhkaisten maksukehotusten käytön näissä tilanteissa. Tarkoituksena on myös helpottaa tuomioistuinten ruuhkaa etenkin velkoja-aloitteisten konkurssien käsittelyssä.

Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättämiseen perustuvaa maksukyvyttömyysolettamaa sovellettaisiin edelleen kahdessa tapauksessa. Ensinnäkin sitä sovellettaisiin, jos konkurssiuhkainen maksukehotus on annettu velalliselle tiedoksi ennen lain voimaantuloa. Toiseksi maksukyvyttömyysolettamaa sovellettaisiin edelleen, jos velallinen on jättänyt hoitamatta velvoitteitaan konkurssia hakeneelle velkojalle aikaisemmin kuin kaksi kuukautta ennen lain voimaantuloa.