Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Mitä tarkoittaa konkurssi ja kuka voidaan asettaa konkurssiin?

Julkaistu 26.5.2020

Konkurssi on maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus käytetään konkurssisaatavien maksuun. Konkurssiin voidaan asettaa velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan. Konkurssi on ns. yleistäytäntöönpanoa eli se koskee velallisen kaikkia velkoja ja kaikkea omaisuutta. Velallinen ei vapaudu vastaamasta niistä konkurssisaatavista, joille ei konkurssissa kerry täyttä suoritusta. 

Konkurssin tarkoituksen toteuttamiseksi velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa velkojien määräysvaltaan. Velallisen omaisuus muodostaa konkurssipesän, jossa velkojat käyttävät päätösvaltaansa velkojainkokouksissa. Tuomioistuimen määrää konkurssipesälle pesänhoitajan, joka vastaa omaisuuden hoitamisesta ja myymisestä sekä muusta konkurssipesän hallinnosta. Pesänhoitajana toimivat usein asianajajat.

Konkurssi alkaa, kun velallinen asetetaan tuomioistuimen päätöksellä konkurssiin. Tuomioistuin päättää konkurssiin asettamisesta velallisen tai velkojan hakemuksesta. Konkurssiin asettamisen edellytyksenä on, että henkilö on maksukyvytön. Maksukyvyttömyys tarkoittaa sitä, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyys todetaan joko velallisen oman ilmoituksen johdosta tai käyttämällä ns. maksukyvyttömyysolettamia.

Konkurssiin voidaan asettaa luonnollinen henkilö, niin yksityishenkilö kuin yksityinen elinkeinonharjoittajakin. Myös yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt voidaan asettaa konkurssiin. Yhteisöihin kuuluvat esim. kommandiittiyhtiöt, osakeyhtiöt ja osuuskunnat sekä erityislailla säädellyt yhtiöt kuten asunto-osakeyhtiöt ja vakuutus- ja luottolaitokset. Myös valtion ja kunnan omistamat yhtiöt voidaan asettaa konkurssiin. Oikeushenkilö voidaan asettaa konkurssiin silloinkin, kun se on poistettu asianomaisesta rekisteristä tai purettu. Kuolinpesä ja konkurssipesä voidaan asettaa konkurssiin. Julkisoikeudellinen yliopisto voidaan asettaa konkurssiin, vaikka muuten julkisoikeudellisia laitoksia ei konkurssiin voikaan asettaa.

Konkurssiin ei voida asettaa valtiota, Ahvenanmaan maakuntaa, kuntaa, kuntayhtymää tai muuta kuntien julkisoikeudellista yhteistoimintaelintä, valtion liikelaitosta, itsenäistä julkisoikeudellista laitosta (esim. Suomen pankki, KELA) taikka evankelisluterilaista tai ortodoksista kirkkoa tai evankelisluterilaisen tai ortodoksisen kirkon seurakuntaa tai seurakuntayhtymää.