Yritystoiminta

Artikkelit - Yritystoiminta

Yrityssaneeraushakemuksen sisältövaatimukset

Yrityssaneerauslaki ei aseta vähimmäisvaatimuksia yrityssaneeraushakemuksen sisällölle. Riittävää on, että hakemus on tehty kirjallisena ja tuomioistuin ymmärtää, mistä asiassa on kysymys. Yksityishenkilön velkajärjestelyn osalta hakemusasiassa käytetään viranomaisen vahvistamaa valmista hakemuskaavaa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Yrityssaneeraushakemuksen vireillepanoon oikeutetut

Yrityssaneerauslain 5 §:n mukaan saneeraushakemuksen toimivaltaiseen tuomioistuimeen voivat tehdä taloudellisissa vaikeuksissa oleva velallinen itse, velkoja tai ns. todennäköinen velkoja. Yrityssaneerausmenettely poikkeaa konkurssimenettelystä siinä, että hakijalla ei tarvitse olla lainvoimaisella tuomiolla vahvistettua saatavaa tai velkakirjaa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Yrityssaneerauksen edellytyksistä

Yrityssaneerauslain edellytyksistä säädetään lain 7 §:ssä. Käytännön kannalta voidaan kuitenkin sanoa, että seuraavat seikat ovat ongelmallisimpia arvioitaessa yrityksen mahdollisuutta toteuttaa onnistunut yrityssaneeraus.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Yrityssalaisuuden rikkomisen rangaistavuus

Toiselle kuuluvan yrityssalaisuuden rikkominen on rangaistavaa yrityssalaisuuden rikkomisena, kun tieto on saatu toisen palveluksessa olemisen aikana, toimiessa yhteisön tai säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana, tilintarkastajana tai selvitysmiehenä tai niihin rinnastettavassa tehtävässä, suorittaessaan tehtävää toisen puolesta tai muuten luottamuksellisessa liikesuhteessa tai yrityksen saneerausmenettelyn yhteydessä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Yrittäjän työttömyysturvasta

Perinteisesti on ajateltu, että yrittäjä pärjää omillaan, eikä hän tarvitse yhteiskunnan apua selvitäkseen elämän karikoista. Viime vuosikymmenen lama on onneksi tuonut hieman muutosta tähän ajatteluun. Pakollisia yrittäjän eläkemaksuja ei aina enää pidetä yrittäjien keskuudessa rangaistuksena, ja vapaaehtoisuuteen perustuvat yrittäjien työttömyyskassat saavat koko ajan uusia jäseniä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Työttömyysturva palkansaajan ryhtyessä yrittäjäksi

Työttömyysuhan alla olevat joutuvat yrittäjäksi siirtyessään myös pohtimaan sitä, miten yrittäjyys vaikuttaa heidän työttömyysturvaansa jos aloitettava yritystoiminta ei onnistukaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Sukupolvenvaihdos yrityksessä

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistavoista yleisimmät ovat kauppa, lahja tai lahjanluontoinen kauppa. Valittavaan toteuttamistapaan vaikuttaa, osallistuvien sukupolvien edustajien omien henkilökohtaisten ominaisuuksien ja tavoitteiden lisäksi liiketoiminnan ala ja laajuus sekä yritysmuoto.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Tekijänoikeus ja Internet

Viime aikoina on käyty kiivastakin keskustelua Internetin vaikutuksista tekijänoikeuskysymyksiin. Keskustelu liittyy Internetin räjähdysmäiseen kasvuun sekä vireillä olevaan hankkeeseen antaa EU-direktiivi tekijänoikeuksista.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Salassapitosopimus

Yhteistyöprojektit edellyttävät usein salassa pidettävien tietojen paljastamista yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Salassapitosopimuksen tarkoituksena on varmistaa, ettei yhteistyökumppani tai työntekijä voi käyttää sopimussuhteen kautta tietoonsa tulleita seikkoja ei toivotulla tavalla.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Patentin lisenssoinnista

Lisensioinnissa patentinhaltija luovuttaa (tavallisesti myy vastikkeesta) toiselle patentin hyväksikäyttöön käyttöluvan eli lisenssin.

Lue artikkeli