Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja sen muutoksista

Korkein oikeus otti kantaa työsyrjintään palkkaeron muodossa

Julkaistu 19.2.2013

Tuoreessa korkeimman oikeuden tuomiossa otetaan kantaa työsyrjinnän täyttymiseen silloin, kun samasta työstä maksetaan eri palkkaa eri henkilöille. Tapauksessa kaupungin järjestelyvaraeristä maksetuissa palkoissa oli suuruusero Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirin työntekijöiden sekä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Tehy ry:n välisen erillisen sopimuksen piirin työntekijöiden välillä. Edellä mainitun erillisen sopimuksen piirissä oli vain Tehyn jäseniä, jotka saivat työstään pienempää palkkaa. Tuomioistuimen mukaan kyse ei ollut työsyrjinnästä ammattiyhdistystoiminnan perusteella, tai muutenkaan laittomasta toiminnasta. Kaupunki on kuitenkin tasapuolisen kohtelun vuoksi velvollinen tasoittamaan syntyneet palkkaerot.

Tapauksessa Tehyn jäseninä olleet työntekijät olivat saaneet pienempää palkkaa 1.5.2009 – 30.9.2010 kuin vastaavissa tehtävissä toimineet muut työntekijät. Palkanmaksajana ja kanteen nostaneiden työntekijöiden vastapuolena oli kuntaliitoksessa syntynyt Akaan kaupunki.

Kaupungin tavoitteena oli harmonisoida samaa työtä tekevien palkkoja, mikä saatiin valmiiksi 1.10.2010. Palkkaero oli voimassa siirtymäaikana, jolloin yli sata henkilöä siirtyi kaupungin palvelukseen. Akaa vetosi palkkaeron oikeuttamiseksi mm. kuntaliitoksen organisaatiomuutoksiin, työehtosopimusten sitovuuteen ja siihen, ettei kaupunki voinut taloustilanteessa käyttää harmonisointiin muita kuin järjestelyvaraeriä. Palkanmaksussa sovellettiin siis siirtymäaikana kahta erilaista työehtosopimusta, mikä aiheutti Tehy-jäsenten pienemmän palkan suhteessa muihin työntekijöihin.

Lain mukaan työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan esimerkiksi ammattiyhdistystoiminnan vuoksi. Työsyrjintä voi syrjintämielessä tehtävän huonomman kohtelun lisäksi olla myös välillistä, jolloin näennäisesti puolueeton käytäntö johtaa kuitenkin syrjivään lopputulokseen. Kyseessä ei ole kuitenkaan syrjintä, kun käyttäytymisen perustana on oikeutettu tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia. Työantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, ellei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Laissa on säädetty myös työntekijöiden yhdistymisvapaus ja työehtosopimusten sitovuus suhteessa sopimuksen tehneisiin työnantajiin ja yhdistyksiin sekä näiden jäseniin. Samalla työpaikalla voidaan noudattaa useampia työehtosopimuksia.

Korkeimman oikeuden mukaan tapauksessa palkkaero ei johtunut työntekijöiden aktiivisuudesta ammattiliitto Tehyssä. Kaupunki ei vaikuttanut työntekijöiden vapauteen kuulua tai olla kuulumatta ammattiliittoon. Palkkaero johtui eroista sitovissa työehtosopimuksissa, joita molempia kaupungin tuli noudattaa. Jos kyseessä olisi ollut yksi työehtosopimus, ei siinä olisi saatu määritellä syrjivää palkkausta samaa työtä tekeville. Työnantajakaupungin tuli tasapuolisen kohtelun mukaisesti pyrkiä palkkaeron poistamiseen, jossa käytetty siirtymäaika oli tuomioistuimen mukaan kohtuullinen. Pysyvä palkkaero samaa työtä tekevillä olisi siis sen sijaan ollut laiton.

Korkein oikeus vapautti Akaan kaupungin kaikesta käräjäoikeuden aiemmin määräämästä maksu- ja korvausvelvollisuudesta työntekijöille.