Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

28.12.2016

Euroopan komissio ehdottaa verotussääntöjen yhtenäistämistä ja konsernin tuloksen jakamista EU:ssa

EU-komissio on antanut kaksi direktiiviehdotusta yhteisöverotukseen liittyen. Direktiiviehdotusten mukaan yritysten verotettava tulo laskettaisiin EU:n jäsenvaltioissa samoin säännöin ja konserniyritysten tulokset jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken.

16.12.2016

KKO hylkäsi anonyymiä todistamista koskevan syyttäjien vaatimuksen

13.12.2016

Työsopimuslaki muuttuu vuodenvaihteessa

Keskeisimmät työsopimuslain muutokset liittyvät määräaikaisen työsopimuksen tekemisen edellytyksiin, koeaikaan ja työnantajan takaisinottovelvollisuuteen.

2.11.2016

Korkein oikeus hylkäsi Anneli Auerin seksuaalirikostuomiota koskevan purkuhakemuksen

2.11.2016

KKO:n mukaan velka, joka perustuu toisen henkilön tekemään rikokseen ei ole esteperuste velkajärjestelyn myöntämiselle

A oli ollut jäsenenä viimeksi WinCapita-nimellä toimineessa klubissa, jonka toimintaa johtanut henkilö oli tuomittu rikoksesta. A ei ollut osallistunut rikolliseen toimintaan, mutta hän oli saanut sen johdosta taloudellista hyötyä, joka hänet oli tuomittu menettämään valtiolle. A haki yksityishenkilön velkajärjestelyä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, että toisen henkilön tekemästä rikoksesta aiheutuva maksuvelvollisuus ei ollut sellaista velkaa, jota yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 10 §:n 1 kohdassa tarkoitettu esteperuste koskisi.

27.10.2016

KHO: Lahjaksi saaduista asunto-osakeyhtiön osakkeista ei tullut maksaa varainsiirtoveroa yhtiölainaosuuden perusteella

A oli saanut lahjaksi osuuden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista asunto-osakkeista, joihin kohdistui osuus asunto-osakeyhtiön lainasta. Koska luovutussopimuksessa ei ollut vastikkeesta, yhtiölainaosuutta ei voitu lukea varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen. Kun asunto-osakeyhtiön osakkeisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, kuten oikeus hallita huoneistoa ja velvollisuus vastata osakkeille kohdistetusta yhtiölainaosuudesta, siirtyvät osakkeiden kulloisellekin omistajalle, kysymys ei ollut myöskään siitä, että A olisi ottanut vastatakseen lahjanantajan henkilökohtaisen velan. Kysymyksessä oli lahja, josta ei ollut suoritettava varainsiirtoveroa.

21.10.2016

KKO:n ratkaisu vapaaehtoisen eläkevakuutuksen huomioon ottamisesta ositukessa ja osituksen sovittelemisesta

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta tarkemmin ilmenevillä perusteilla, että eläkevakuutusten takaisinostoarvot oli otettava huomioon kommandiittiyhtiön arvoa osituksessa määritettäessä. Takaisinostoarvoista oli kuitenkin vähennettävä niihin liittyvä piilevä verovelka. Eläkevakuutusten huomioon ottamisen seurauksena B joutuisi maksamaan A:lle tasinkona määrän, joka vastasi lähes puolta eläkevakuutusten nettoarvosta. Kun eläkevakuutukset muodostivat olennaisen osan B:n muutoin selvästi A:n lakimääräistä eläkettä alhaisemmasta eläketurvasta, eläkevakuutuksista johtuva tasingonmaksuvelvollisuus johtaisi B:n kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen ja siihen, että A saisi perusteettomasti taloudellista etua. Siksi ositusta soviteltiin määräämällä, että B:n ei ollut maksettava tasinkoa A:lle.

14.10.2016

Asuntolainojen ja vertaislainojen sääntelyyn muutoksia vuoden 2017 alusta

Kuluttajansuojalakiin lisätään erityissäännökset asuntoluotoista sekä muista kuluttajaluotoista, joiden vakuudeksi annetaan asunto. Uudet säännökset perustuvat EU-direktiiviin. Ne vahvistetaan tasavallan presidentin esittelyssä tänään 14. lokakuuta. Tarkoituksena on, että ne tulevat voimaan vuoden 2017 alussa.

11.10.2016

Työtuomioistuin katsoi ahtaajien ammattiosastojen rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan

Ahtaajia edustavat ammattiosastot olivat toimeenpanneet kolmessa satamassa alusten lastinkäsittelyn keskeytyksiä. Aiemmat työtuomioistuimen ratkaisut osoittivat, että ammattiliiton tavoitteena ammattiosastoineen on ollut usean vuoden ajan saada tanko- eli konttisurraustyö ahtaajien tehtäväksi. Nyt toteutetuissa lastinkäsittelyn keskeytyksissä oli kyse samasta vuosia jatkuneesta erimielisyydestä, ja ne kohdistuivat työtaistelutoimenpiteinä ahtausalan työehtosopimuksen määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä johtaa työtä. Ammattiliiton osalta jäi näyttämättä, että se olisi ollut järjestämässä työtaisteluja tai edes ollut niistä tietoinen etukäteen. Ammattiosastot tuomittiin hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Ammattiliiton osalta hyvityssakkovaatimukset hylättiin.

6.10.2016

KKO linjasi: Arvottoman tavaran varastaminen työnantajalta sen tuhoamisen sijaan ei oikeuttanut työsuhteen päättämiseen

K oli työskennellyt myyjänä Osuuskauppa H:n palveluksessa. K oli kirjannut hävikkituotteiksi kaksi hedelmää mutta ei ollut jättänyt tuotteita työnantajan toimintaohjeiden mukaisesti hävitettäviksi. Hedelmät oli poistumistarkastuksessa löydetty hänen hallustaan. Työnantaja oli purkanut K:n työsopimuksen epärehellisyyden ja toimintaohjeiden vastaisen toiminnan vuoksi.