Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

26.9.2016

Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu osinkotulon jaksottamisesta, kun osingonjako on peruutettu

Hallinto-oikeus katsoi, että osinkoa ei ole saatu vallintaan tuloverolain 110 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla, kun osinkoa ei maksettu osakkeenomistajille ja osingonjakopäätöksen peruuttaminen tehtiin lyhyen ajan sisällä osingonjakopäätöksestä.

23.9.2016

Kuluttajariitalautakunnan linjasi: Sähköyhtiön tulee näyttää toteen aiemman sähkömittarin virheettömyys

Kuluttajan sähkönkäyttöpaikan sähkönkulutus laski huomattavasti sähkönkulutusmittarin vaihtamisen jälkeen. Kuluttajariitalautakunnan mukaan sähköyhtiöllä oli näyttötaakka siitä, että aiempi mittari oli mitannut kulutuksen oikein.

21.9.2016

Verohallinnon kannanotto luokkatoimikuntien varainhankinnan verotuksesta

Verohallinto on ottanut kantaa luokkatoimikuntien varainhankinnan verotukseen (Verohallinto 19.9.2016; Dnro A109/200/2016)

6.9.2016

Aikaisemman tuomion täytäntöönpano vai ei? KKO ratkaisi

A oli tuomittu törkeästä pahoinpitelystä 1 vuoden 1 kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeuteen. A oli noin kahdeksan kuukauden kuluttua törkeään pahoinpitelyyn syyllistymisestä ja noin kuukausi ehdollisen vankeuden koeajan alkamisesta syyllistynyt neljään pahoinpitelyyn, joissa tekovälineenä oli käytetty alumiinista pesäpallomailaa. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein ehdollinen vankeus määrättiin pantavaksi täytäntöön kokonaan ja A tuomittiin yhteiseen 1 vuoden 4 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

2.9.2016

Hallinto-oikeus kumosi ennakkoratkaisun edustusveneen vähennyksistä

A Oy on pyytänyt ennakkoratkaisua siihen, missä määrin sillä on oikeus vähentää verotuksessaan veneestä aiheutuneet menot ja poistot edustusmenoina ja luontoisedun hankkimisesta aiheutuneina kustannuksina. Lisäksi A Oy on kysynyt, voidaanko veneestä yhtiölle aiheutuneisiin menoihin soveltaa joiltain osin verotusmenettelystä annetun lain säännöksiä peitellystä osingosta.

29.8.2016

Apulaisoikeuskansleri arvosteli TE-keskuksen menettelyä

Kantelija oli saanut postitse työ- ja elinkeinotoimistolta työtarjouskirjeen, jossa tarkoitettua työpaikkaa oli haettava viimeistään 4 päivän kuluttua kirjeen päiväyksestä. TE-toimisto ei ollut muulla tavoin ilmoittanut kantelijalle tarjotusta työpaikasta.

24.8.2016

Korkein oikeus arvioi velan vanhentumisen katkeamisen edellytyksiä

Velallinen oli ulosottoasian vireilläolon päättymisen jälkeen saanut ulosottovirastosta pyynnöstään tiedon siitä, mistä hänen veloistaan virasto oli antanut tiedot luottotietoyhtiölle. Velallisen menettelyn, joka ei ollut kohdistunut velkojaan, ei katsottu merkinneen velan vanhentumisesta annetun lain (VanhL) 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua velan tunnustamista, joka olisi katkaissut uuden ulosoton perusteena olleen velan vanhentumisen.

1.8.2016

Liian lähellä toista autoa ajanut kuljettaja tuomittiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakkoihin

Mies, joka oli ajanut pimeällä ja sateisella ilmalla noin 10 metrin etäisyydellä edellä ajavasta autosta useiden kilometrien matkan ajonopeuksien ollessa 80-100 kilometriä tunnissa, tuomittiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 18 päiväsakon rangaistukseen. Hovioikeus ei myöntänyt miehelle jatkokäsittelylupaa. (Vailla lainvoimaa 1.8.2016)

22.7.2016

Suomi menestyy kohtalaisen hyvin Eu:n sisämarkkinoiden toimeenpanossa

Suomea vastaan tehtyjen uusien kantelujen määrä lähes puolittui vuonna 2015. Se laski takaisin vuoden 2012 tasolle, mikä on alhaisin määrä viimeisten viiden vuoden aikana. Suomea koskevien EU Pilot –järjestelmässä vireille pantujen tapausten lukumäärä pysyi ennallaan ja oli alle puolet vuosien 2012 ja 2013 tasosta. Vuodesta 2011 jatkunut vireillä olevien rikkomustapausten määrän laskusuuntaus päättyi ja määrä kasvoi hiukan vuonna 2015. Säädösten myöhäisestä saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä johtuvien uusien rikkomustapausten määrä pysyi alle kolmanneksessa vuoden 2011 huipputasosta.

15.6.2016

Korkein oikeus arvioi asunto-osakeyhtiökokouksen päätöksen lain- ja yhtiöjärjestyksen vastaisuutta sekä yhdenvertaisuusperiaatteen soveltumista

Asunto-osakeyhtiössä oli yhtiön yhteisissä tiloissa pyykkitupa. Yhtiökokous oli päättänyt, että pyykkituvan käytöstä aiheutuvat kustannukset katetaan yhtiövastikkeilla eikä käytöstä peritä erillistä käyttömaksua. Korkein oikeus katsoi, ettei yhtiökokouksen päätös ollut asunto-osakeyhtiölain eikä yhtiöjärjestyksen vastainen. Päätös ei myöskään ollut yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen.