Työ ja virka

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Julkaistu: 15.01.2021

Työsopimuslakiin sisältyy työntekijöiden tasapuolisen kohtelun periaate. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Periaate koskee kaikkia työsuhdetta ja sen ehtoja koskevia työnantajan ratkaisuja. Periaate koskee myös esim. työnantajan antamia etuuksia ja työpaikalla noudatettavia käytäntöjä.

Tasapuolista kohtelua voidaan myös arvioida työsuhteen päättämistilanteessa. Esimerkkinä ovat tilanteet, joissa työnantaja ei ole soveltanut johdonmukaisesti käytäntöä varoitusten antamisesta ennen irtisanomista. Jos työnantaja antaa yhdelle työntekijälle varoituksen tietystä menettelystä, ei toista työntekijää voi erottaa ilman varoitusta samasta menettelystä.

Tasapuolinen kohtelu ei tarkoita, että jokaista työnantajan työntekijää kohdellaan samalla tavalla. Esimerkiksi työtehtävien erilainen sisältö, työntekijän koulutus tai työsuorituksen laatu voi olla hyväksyttävä perustelu erilaiselle kohtelulle. Työnantajan on pystyttävä perustelemaan työntekijöiden erilainen kohtelu.

Määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä. Kysymys on tilanteista, joissa vertailtavat työsuhteet ovat muuten samanlaisia, siten että ainoana erotuksena on työsuhteen määrä- tai osa-aikaisuus. Tästäkin on mahdollista poiketa asiallisella perusteella. Esimerkiksi työsuhteen pitkä kesto voi oikeuttaa tiettyihin erityisetuuksiin, jotka katsotaan hyväksyttäväksi. Työnantaja voi näin houkutella työntekijöitä sitoutumaan työnantajaan.

Periaatteena on, että työsuhteen oikeudet ja velvollisuudet ovat suhteutetaan lyhyempään työaikaan. Työsuhde-edun määrä voi siis määrä- tai osa-aikaisella työntekijällä olla vähempi, kunhan se on suhteessa työntekijän työmäärään. Puolittaista työaikaa tekevä voi saada puolet samanlaista työtä kokopäiväisesti tekevän työsuhde-edusta.

Edellä mainittujen työsopimuslain mukaisten velvoitteiden lisäksi on otettava huomioon yhdenvertaisuuslain vaatimukset työntekijöiden yhdenvertaiselle kohtelulle ja syrjinnän kiellolle, sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädetty syrjinnän kielto sukupuolen perusteella. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjimisen iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Työsopimuslain tasapuolisen kohtelun periaate ikään kuin täydentää näiden lakien soveltamista.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Työsopimuslakiin sisältyy työntekijöiden tasapuolisen kohtelun periaate. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Periaate koskee kaikkia työsuhdetta ja sen ehtoja koskevia työnantajan ratkaisuja. Periaate koskee myös esim. työnantajan antamia etuuksia ja työpaikalla noudatettavia käytäntöjä.

Lue artikkeli

Artikkelit

Irtisanominen sairauden, vamman tai tapaturman takia

Työsopimuslain mukaan työntekijä voidaan irtisanoa hänestä johtuvalla tai hänen henkilöönsä liittyvällä asiallisella ja painavalla irtisanomisperusteella.

Lue artikkeli

Artikkelit

Mikä lasketaan työajaksi?

Työaikalaki, joka uudistui vuoden 2020 alussa, määrittelee mitä lasketaan työntekijän työaikaan kuuluvaksi. Työ—ja virkaehtosopimuksin voidaan laajentaa työajan käsitettä, mutta sitä ei voida supistaa työaikalaista sovitusta.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.