Työ ja virka

Voiko työnantaja puhalluttaa työntekijän?

Julkaistu: 02.01.2012

Laissa ei ole säännöksiä työnantajan oikeudesta puhalluttaa työntekijä. Käytännössä puhallutusoikeus on johdettu työnantajan oikeudesta johtaa ja valvoa työtä sekä työnantajan yleisestä velvoitteesta huolehtia, että työpaikalla on turvallista työskennellä. Koska laissa ei ole nimenomaisia säännöksiä puhalluttamisesta, saattaa käytäntö työpaikoilla olla villiä ja kirjavaa. Useimmiten työntekijöitä puhallutetaan silloin, kun epäillään työntekijän olevan alkoholinvaikutuksen alaisena, mutta myös täysin satunnaisia puhallutuksia tehdään.

Puhalluttamisen ei ole katsottu samalla lailla puuttuvan työntekijän perusoikeuksiin ja rajoittavan niitä, kuin esimerkiksi alkoholinkäytön testaaminen työntekijän verestä tai virtsasta. Se, onko puhalluttaminen mahdollista ilman sitä oikeuttavaa nimenomaista lainsäännöstä, on epäselvää ja oikeustieteellisessä keskustelussakin asiasta ollaan erimielisiä. Osa asiantuntijoista on kielteisellä kannalla ja osa taas pitää puhalluttamista hyväksyttävänä esimerkiksi silloin, kun työturvallisuus on uhattuna.

Epäselvässä oikeudellisessa tilanteessa työnantaja saattaa ottaa riskin puhalluttaessaan työntekijän, sillä siihen oikeuttavaa nimenomaista lain säännöstä ei ole. Mikäli työntekijä kieltäytyy puhaltamasta, ei työnantaja voine kieltäytymisen johdosta asettaa sanktioita työntekijälle. Työkunnon selvittämiseksi työnantaja voi lähettää työntekijän työterveyshuoltoon, missä työntekijän alkoholinkäyttö selvitetään, mikäli terveydenhuollon ammattilaiset katsovat sen tarpeelliseksi.

Työnantaja voidaan tuomita yksityisyyden suojasta annetun lain rikkomisesta sakkoon, jos se tahallaan tai huolimattomuudesta käyttää muita kuin terveydenhuollon ammattihenkilöitä, asianomaisen laboratoriokoulutuksen saaneita henkilöitä sekä terveydenhuollon palveluita alkoholitestin suorittamiseen. Sanamuodon mukaan pykälään voitaisiin rinnastaa myös puhallustestit, mutta käytännössä tilanne lienee toinen.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Työrauhavelvollisuus

Työehtosopimuksen (TES) tarkoituksena on turvata työntekijöiden vähimmäistyöehdot ja työrauha tietyn sopimuskauden ajaksi. Keskeinen osa työehtosopimusta on osapuolten välinen työrauhavelvollisuus, josta säädetään työehtosopimuslaissa.

Lue artikkeli

Artikkelit

Virkamiehen velvollisuudet

Virkamiehiä ovat valtiolla tai muussa julkisyhteisössä virkasuhteessa työskentelevät henkilöt. Virkamiehellä on tiettyjä velvollisuuksia, joita tavallisessa työsuhteessa olevalla työntekijällä ei ole.

Lue artikkeli

Artikkelit

Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan

Työsuhteessa palkkaa maksetaan tehdystä työstä. Tästä periaatteesta on kuitenkin olemassa poikkeuksia. Joskus työnteko estyy työntekijän sairauden tai tapaturman vuoksi. Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.