Työ ja virka

Voiko työnantaja puhalluttaa työntekijän?

Julkaistu: 02.01.2012

Laissa ei ole säännöksiä työnantajan oikeudesta puhalluttaa työntekijä. Käytännössä puhallutusoikeus on johdettu työnantajan oikeudesta johtaa ja valvoa työtä sekä työnantajan yleisestä velvoitteesta huolehtia, että työpaikalla on turvallista työskennellä. Koska laissa ei ole nimenomaisia säännöksiä puhalluttamisesta, saattaa käytäntö työpaikoilla olla villiä ja kirjavaa. Useimmiten työntekijöitä puhallutetaan silloin, kun epäillään työntekijän olevan alkoholinvaikutuksen alaisena, mutta myös täysin satunnaisia puhallutuksia tehdään.

Puhalluttamisen ei ole katsottu samalla lailla puuttuvan työntekijän perusoikeuksiin ja rajoittavan niitä, kuin esimerkiksi alkoholinkäytön testaaminen työntekijän verestä tai virtsasta. Se, onko puhalluttaminen mahdollista ilman sitä oikeuttavaa nimenomaista lainsäännöstä, on epäselvää ja oikeustieteellisessä keskustelussakin asiasta ollaan erimielisiä. Osa asiantuntijoista on kielteisellä kannalla ja osa taas pitää puhalluttamista hyväksyttävänä esimerkiksi silloin, kun työturvallisuus on uhattuna.

Epäselvässä oikeudellisessa tilanteessa työnantaja saattaa ottaa riskin puhalluttaessaan työntekijän, sillä siihen oikeuttavaa nimenomaista lain säännöstä ei ole. Mikäli työntekijä kieltäytyy puhaltamasta, ei työnantaja voine kieltäytymisen johdosta asettaa sanktioita työntekijälle. Työkunnon selvittämiseksi työnantaja voi lähettää työntekijän työterveyshuoltoon, missä työntekijän alkoholinkäyttö selvitetään, mikäli terveydenhuollon ammattilaiset katsovat sen tarpeelliseksi.

Työnantaja voidaan tuomita yksityisyyden suojasta annetun lain rikkomisesta sakkoon, jos se tahallaan tai huolimattomuudesta käyttää muita kuin terveydenhuollon ammattihenkilöitä, asianomaisen laboratoriokoulutuksen saaneita henkilöitä sekä terveydenhuollon palveluita alkoholitestin suorittamiseen. Sanamuodon mukaan pykälään voitaisiin rinnastaa myös puhallustestit, mutta käytännössä tilanne lienee toinen.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Työntekijän lomauttaminen

Työntekijän lomauttamisesta säädetään työsopimuslaissa (55/2001). Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Lomauttamisessa on täten kyse väliaikaisesta tilanteesta: työnteko ja palkanmaksu keskeytetään väliaikaisesti, mutta työsuhde ja työsopimuksesta johtuvat velvollisuudet pysyvät voimassa muilta osin.

Lue artikkeli

Artikkelit

Mitä velvollisuuksia työntekijällä on työsuhteen osapuolena?

Työsuhteen osapuolilla, työnantajalla ja työntekijällä, on omat laissa säädetyt velvollisuutensa. Tässä artikkelissa tarkastellaan millaisia velvollisuuksia työntekijälle asetetaan laissa. Työntekijän velvollisuuksista säädetään työsopimuslaissa. Työntekijän pääasiallisena velvollisuutena on tehdä työnsä sovitun mukaisesti. Työsopimuslain 3 luvun 1 §:n mukaan työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti työnantajan työnjohtovaltaan kuuluvia määräyksiä noudattaen. Lisäksi työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. Työntekijän on oltava lojaali eli uskollinen työnantajaa kohtaan.

Lue artikkeli

Artikkelit

Mitä osa-aikatyöstä säädetään laissa?

Suomen työlainsäädännössä on useita säännöksiä, jotka koskevat osa-aikatyötä. Yleistä osa-aikatyön määritelmää lainsäädännössä ei kuitenkaan ole. Lainsäädännössä ei ole säädetty vähimmäistyöajasta, jota työsuhteissa pitäisi noudattaa. Vähimmäistyöajasta voidaan sopia osapuolten välisessä työsopimuksessa.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.