Työ ja virka

Artikkelit - Työ ja virka

Mitä työntekijöille tapahtuu liikkeen luovutuksessa?

Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Mitä työntekijän vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluu?

Työntekijän vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvat ennen kaikkea työnantajan ammatti- ja liikesalaisuudet.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Mitä kuuluu työntekijän velvollisuuksiin?

Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Kuinka työntekijöiden syrjiminen otetaan lainsäädännössä huomioon?

Työsopimuslain mukaan työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Mitä tarkoitetaan kilpailevalla toiminnalla?

Työntekijä ei saa tehdä toiselle työnantajalle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema, ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Mikä on työsopimuksen keskeinen sisältö?

Työsopimuksessa työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Mitä työnantajan yleisvelvoite tarkoittaa?

Työnantajan yleisvelvoitteella tarkoitetaan sitä, että työnantajan on kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Täytyykö työnantajan järjestää terveystarkastus nuorelle työntekijälle?

Ennen työsuhteen alkamista tai kuukauden kuluessa sen alkamisesta on nuorelle työntekijälle toimitettava terveystarkastus työnantajan kustannuksella.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Saako nuori työntekijä tehdä yötöitä?

Lähtökohtaisesti nuorella työntekijällä ei saa teettää yötöitä. Yötyöksi määritellään laissa työ, jota tehdään kello 23:n ja 6:n välisenä aikana.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Miten nuoren työntekijän työturvallisuus taataan?

Työnantajan on huolehdittava siitä, ettei työ ole nuoren työntekijän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle vahingoksi ja ettei se vaadi suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin hänen ikäänsä ja voimiinsa nähden on kohtuullista.

Lue artikkeli