Artikkelit

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuinka avioero pannaan vireille ja kuinka avioerohakemus tehdään?

Avioero pannaan vireille avioerohakemuksella, jonka voivat tehdä puolisot yhdessä tai toinen puolisoista yksin. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siitä on käytävä ilmi puolisoiden henkilö- ja osoitetiedot sekä peruste avioeron myöntämiselle.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä muita asioita avioeron yhteydessä voidaan käsitellä?

Tuomioistuin voi avioeroasian käsittelyn yhteydessä päättää yhteiselämän lopettamista koskevista asioista. Tällöin tuomioistuin voi puolisoiden yhteisestä tai toisen puolison hakemuksesta päättää, että se puolisoista, joka on enemmän asunnon tarpeessa, saa jäädä asumaan yhteiseen kotiin.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuinka avioero vaikuttaa puolisoiden varallisuusasemaan?

Kun avioeroa koskeva asia on vireillä taikka kun avioliitto on purkautunut, toimitetaan vaadittaessa omaisuuden ositus. Osituksen lainvoimaiseksi tulemiseen asti puolisoiden aviovarallisuussuhde pysyy ennallaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Muuttuuko sukunimi avioeron jälkeen?

Jos puoliso on ottanut toisen aviopuolison sukunimen, hän voi avioeron jälkeen luopua tästä sukunimestä ja ottaa nimekseen sen nimen, joka hänellä viimeksi oli naimattomana ollessaan. Nimenmuutos tapahtuu kotikunnan maistraatille tehtävällä ilmoituksella.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Milloin voi saada avioeron ilman harkinta-aikaa?

Puolisoilla on oikeus saada avioero, mikäli he ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Erillään asuminen tarkoittaa käytännössä erillisiä asuinosoitteita. Jos osoitteenmuutoksia ei ole jostain syystä tehty, on erillään asuminen näytettävä muilla tavoin, esimerkiksi naapurin todistelulla, toteen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Miten avioeroasian käsittely käräjäoikeudessa etenee?

Jos avioerohakemuksen on tehnyt toinen puoliso yksin, tuomioistuimen on varattava toiselle puolisolle tilaisuus tulla kuulluksi. Vaikka puoliso vastustaisikin eroa, sillä ei ole merkitystä avioeroasian ratkaisemisen kannalta, sillä avioeroa hakevalla puolisolla on oikeus saada avioero toisen puolison vastustuksesta huolimatta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mitä avioero harkinta-ajan jälkeen käytännössä tarkoittaa?

Puolisoilla on oikeus saada avioero kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen. Avioeron voi kuitenkin saada myös ilman harkinta-aikaa, jos puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä vähintään kahden vuoden ajan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mistä tiedän, onko puolisoilla voimassaolevaa avioehtosopimusta?

Maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetussa laissa säädetään muun muassa avioehto- ja lahjoitusasioita koskevasta rekisteröintimenettelystä. Lain mukaan rekisterinpitäjinä toimivat maistraatit yhdessä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Mikä on avioehtosopimus?

Lähtökohtaisesti aviopuolisoilla on avioeron sattuessa tai toisen puolison kuollessa avio-oikeuden nojalla oikeus saada puolet aviopuolisoiden omaisuuden yhteismäärästä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Miten avioehtosopimus tulee laatia?

Avioehtosopimus tulee laatia kirjallisesti. Se on allekirjoitettava ja päivättävä. Lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.