Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Ajankohtaisia uutisia lainsäädännöstä ja sen muutoksista

21.7.2017

Hovioikeus velvoitti rahdinkuljettajan korvaamaan murto-osan aiheuttamastaan vahingosta

Rahdinkuljettaja oli aiheuttanut lääkkeiden pilaantumisen kuljettamalla ne liian alhaisessa lämpötilassa. Hovioikeus katsoi, ettei kuljettajan toiminta ollut törkeän huolimatonta ja sovelsi tiekuljetuslain vastuuntrajoitussäännöstä.

31.12.2015

Rikoslakiin tulee uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva säännös

Luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia koskeviin säännöksiin tulee muutoksia vuoden 2016 alusta. Lainmuutosten tavoitteena on, että luonnonsuojelu- ja ympäristörikoksia arvioitaessa otetaan jatkossa aiempaa paremmin huomioon rikosten luonne talousrikoksina ja että niistä määrättävät seuraamukset vastaavat paremmin rikosten moitittavuutta.

31.12.2015

Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot 1.1.–30.6.2016

Korkolain (340/2002) mukaan viivästyskoron määrittämisessä käytettävä viitekorko on korko, jota Euroopan keskuspankki on soveltanut viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kunkin puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää ja joka on pyöristetty ylöspäin lähimpään puoleen prosenttiyksikköön. Tätä viitekorkoa sovelletaan seuraavan kuuden kuukauden ajan.

16.12.2015

Suomi ja Espanja allekirjoittivat verosopimuksen

Yleisesti katsottuna sopimus sisältää määräyksiä, joilla sopimusvaltiolle myönnetään oikeus verottaa eri tuloja, kun taas toisen sopimusvaltion on vastaavasti luovuttava käyttämästä omaan verolainsäädäntöön perustuvaa verottamisoikeuttaan tai muulla tavoin myönnettävä huojennusta verosta, jotta kansainvälinen kaksinkertainen verotus vältetään.

10.12.2015

Korkein oikeus arvioi kuittausta konkurssissa

Korkein oikeus katsoi, että konkurssipesän saatavat olivat kuittauskelpoisia, koska ne olivat syntyneet ennen kuin urakoitsijan konkurssi oli alkanut eikä rakennustarvikkeiden haltuunoton ja siitä seuranneen tilaajan velkaantumisen katsottu tapahtuneen sellaisissa olosuhteissa, että menettely olisi rinnastettavissa urakoitsijan suorittamaan velan maksuun. Tilaajan kuittausvaatimus hyväksyttiin.

21.10.2015

Uudenmaan maistraatit yhdistyvät 1.1.2016 alkaen

Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraatit yhdistyvät Uudenmaan maistraatiksi ensi vuoden alussa.

21.10.2015

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston tuomio sananvapautta koskevassa asiassa

EIT on ratkaissut suomea koskevan asian 20.10.2015. Tuomion mukaan sananvapautta ei ole loukattu.

21.10.2015

Konkurssien määrä vähentynyt, yrityssaneerausten ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyiden määrä pysynyt samana

Tilastokeskuksen julkaisemien tuoreiden tilastojen mukaan konkurssien määrä on kuluvana vuonna vähentynyt. Yrityssaneerausten ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyiden määrä on samalla tasolla kuin viime vuonna.

6.10.2015

Päätekijän tuomion lieventäminen ei vaikuttanut avunantajille annettuihin tuomioihin

Korkein oikeus katsoi, ettei rikoksen päätekijää koskeva hovioikeuden tuomio ollut oikeudenkäymiskaaren kohdassa tarkoitettu uusi seikka, jonka perusteella käräjäoikeuden antama rikoksen avunantoa koskeva lainvoimainen tuomio tulisi purkaa.

5.10.2015

Oikaisuvaatimus ja valituslupamenettely laajenevat hallintoasioiden muutoksenhaussa ensi vuoden alussa

Hallintoasioiden muutoksenhaussa oikaisuvaatimus ja valituslupamenettely laajenevat vuoden 2016 alussa moniin uusiin asiaryhmiin.