Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

4.12.2011

Mitä jos kuolinpesässä ei ole lakiosan arvoista omaisuutta

Jollei perillinen siitä huolimatta, että testamenttia ja lahjanlupausta ei ole otettu huomioon, voi saada lakiosaansa, on se, jolle perittävä eläessään on antanut ennakkoperinnön, suosiolahjan tai testamenttiin rinnastuvan lahjan, velvollinen vastaamaan lakiosan täyttämisestä. Kyse on lakiosan täydennyksestä. Luovutuksensaaja on kuitenkin velvollinen täydentämään perillisen lakiosaa enintään sillä määrällä, mikä perintöosaa määrättäessä on luettava pesän varojen lisäykseksi.

4.12.2011

Sitooko lahjanlupaus antajaansa?

Lahjanlupaus ei yleisesti sido antajaansa niin kauan kuin lupausta ei ole täytetty eli lahjoitusta ei ole tehty.

4.12.2011

Entä jos elatusvelvollinen laiminlyö maksuvelvollisuutensa?

Mikäli elatusvelvollinen ei maksa sopimuksenmukaista tai tuomioistuimen määräämää elatusapua, lapsen kanssa asuva vanhempi voi viedä elatusapupäätöksen ulosottovirastoon tai ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen.

4.12.2011

Millaisia lisäyksiä jäämistöön voidaan vaatia tehtäväksi ennen lakiosan laskemista?

Mikäli perittävä on ollut oikeutettu saamaan eloonjääneeltä puolisolta tasinkoa omaisuuden osituksessa, tasinko lisätään perittävän jäämistöön ennen lakiosan laskemista.

4.12.2011

Onko lapsen elatusmaksu mahdollista maksaa kertamaksuna?

Elatusapu voidaan vahvistaa suoritettavaksi kertamaksuna, mikäli tämä on tarpeen lapsen elatuksen turvaamiseksi vastaisuudessa ja sitä on elatusavun suorittajan maksukykyyn nähden pidettävä kohtuullisena.

4.12.2011

Voiko perillinen luopua lakiosastaan?

Jos perillinen hyväksymällä testamentin tai muulla tavoin kirjallisesti ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä, on luopuminen pätevä. Perillinen saa kuitenkin lakiosansa, jollei hän ole saanut siitä kohtuullista vastiketta taikka jollei hänen puolisolleen testamentin tahi jälkeläisilleen lain tai testamentin nojalla tule lakiosaa vastaavaa omaisuutta.

4.12.2011

Milloin elatusapua voidaan määrätä maksettavaksi lapselle?

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset.

4.12.2011

Milloin on syytä nostaa elatuskanne?

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset.

4.12.2011

Mikä on lapsen elatussopimus? Onko sellainen syytä laatia?

Lapsen elatuksesta sopiminen tulisi olla eroavien vanhempien tärkeysjärjestyksessä kärkisijalla. Helpoimmalla vanhemmat pääsevät, kun he sopivat elatuksesta sopimuksella. Sopimuksessa vahvistetaan elatusavun määrä ja suoritustapa. Elatussopimus on tehtävä kirjallisesti. Siitä tulee käydä ilmi muun muassa elatusavun määrä, mistä ajankohdasta lukien elatusapua on suoritettava ja kenelle se on suoritettava.

4.12.2011

Onko jo vahvistettua elatusapua mahdollista muuttaa?

Vahvistetun elatusavun määrää ja sen suorittamistapaa voidaan muuttaa sopimuksella tai tuomiolla, mikäli niissä olosuhteissa, jotka on otettava huomioon elatusapua vahvistettaessa, on tapahtunut niin olennaisia muutoksia, että elatusavun muuttamista on sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman olot huomioon ottaen pidettävä kohtuullisena.