Rikos

Yleinen kotietsintä ja sen toimittamisen edellytykset

Julkaistu: 26.01.2022

Rikoksen selvittämisen sekä oikeudenkäynnin ja rangaistuksen täytäntöönpanon turvaamiseksi esitutkintaviranomaisten käytössä on erilaisia pakkokeinoja, joista säädetään pakkokeinolaissa. Esitutkintaviranomaisten käytössä olevista erilaisista pakkokeinoista voidaan mainita paikkaan kohdistuvat etsinnät. Pakkokeinolain mukaisia paikkaan kohdistuvia etsintöjä ovat yleinen kotietsintä, erityinen kotietsintä sekä paikanetsintä. Tässä artikkelissa tarkastelun kohteena on yleinen kotietsintä ja sen toimittamisen edellytykset.

Yleisellä kotietsinnällä tarkoitetaan kotirauhan suojaamassa paikassa toimitettavaa etsintää. Kotirauhan suojaamista paikoista säädetään rikoslaissa. Rikoslain mukaan kotirauhan suojaamia paikkoja ovat asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen. Ratkaisevaa on se, että paikassa asutaan sillä hetkellä.

Pakkokeinolaissa asetetaan edellytykset yleisen kotietsinnän toimittamiselle. Yleinen kotietsintä saadaan toimittaa rikoksesta epäillyn hallinnassa olevassa paikassa, jos on syytä epäillä, että on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta. Esimerkkejä tällaisista rikoksista, joissa säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta, ovat mm. törkeä huumausainerikos, törkeä pahoinpitely ja murha. Tämä lain asettama edellytys rajaa kotietsinnän toimittamisen mahdollisuuksia. Kotietsintää ei voida toimittaa silloin, kun kyseessä ovat seuraamuksiltaan vähäiset rikokset. Lisäksi yleisen kotietsinnän toimittamisen edellytyksenä on, että etsinnässä voidaan olettaa löytyvän tutkittavana olevaan rikokseen liittyvä takavarikoitava esine, omaisuus, asiakirja tai tieto, pakkokeinolain nojalla jäljennettävä asiakirja, vakuustakavarikkoon määrättävä omaisuus tai jokin muu seikka, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä.

Yleinen kotietsintä on tietyissä tilanteissa mahdollista toimittaa paikassa, joka ei ole rikoksesta epäillyn hallinnassa. Lain mukaan yleinen kotietsintä saadaan toimittaa tällaisessa paikassa edellä mainituin edellytyksin vain, jos rikos on tehty siellä tai epäilty on otettu siellä kiinni. Lisäksi yleinen kotietsintä saadaan toimittaa tällaisessa paikassa jos muuten voidaan erittäin pätevin syin olettaa, että etsinnässä löytyy jokin esine, omaisuus, asiakirja, tieto tai seikka, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä.

Yleinen kotietsintä saadaan toimittaa myös henkilön löytämiseksi. Lain mukaan yleinen kotietsintä saadaan toimittaa esitutkintaan noudettavan, kiinni otettavan, pidätettävän tai vangittavan, tuomioistuimeen tuotavan tai sinne rikosasian vastaajaksi haastettavan taikka henkilönkatsastukseen toimitettavan löytämiseksi paikassa, joka on etsittävän henkilön hallinnassa. Yleinen kotietsintä saadaan toimittaa muualla kuin etsittävän henkilön hallinnassa olevassa paikassa vain, jos etsittävän henkilön voidaan erittäin pätevin perustein olettaa olevan siellä.

Pakkokeinolain mukaan yleisestä kotietsinnästä päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies, joka useimmiten on rikosasian tutkinnanjohtaja. Tietyissä tilanteissa yleinen kotietsintä saadaan toimittaa ilman pidättämiseen oikeutetun virkamiehen päätöstä. Lain mukaan poliisimies saa ilman pidättämiseen oikeutetun virkamiehen päätöstä toimittaa yleisen kotietsinnän henkilön löytämiseksi tai sellaisen esineen takavarikoimiseksi, jota on voitu seurata tai jäljittää rikoksen tekemisestä verekseltään. Lisäksi poliisimies voi ilman pidättämiseen oikeutetun virkamiehen päätöstä toimittaa yleisen kotietsinnän myös silloin, kun etsinnän välitön toimittaminen on asian kiireellisyyden vuoksi välttämätöntä. Lähtökohtaisesti yleisen kotietsinnän suorittamiseen tarvitaan pidättämiseen oikeutetun virkamiehen päätös, mutta tietyissä tilanteissa kotietsintä voidaan toimittaa ilman sitä.

Pakkokeinolaki asettaa lisäksi muita ehtoja yleisen kotietsinnän toimittamiselle. Lain mukaan etsintä on toimitettava niin, että siitä ei aiheudu enempää haittaa tai vahinkoa kuin on välttämätöntä. Etsinnän kohteena oleva tila saadaan tarvittaessa avata voimakeinoja käyttäen, mutta avattu tila on kuitenkin etsinnän päätyttyä suljettava sopivalla tavalla. Yleisen kotietsinnän toimittamisessa täytyy myös ottaa huomioon aikarajoitus: Sitä ei ilman erityistä syytä saa toimittaa kello 22.00–7.00 välisenä aikana.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Mitä tarkoitetaan rikoslain mukaisella vaaran aiheuttamisella?

Rikoslain 21 luvun 13 §:ssä säädetään vaaran aiheuttamisesta. Pykälän mukaan vaaran aiheuttamiseen syyllistyy se, joka tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttaa toiselle vakavan hengen tai terveyden vaaran. Tässä artikkelissa tarkastellaan vaaran aiheuttamista yleisesti sekä tilanteita, joissa vaaran aiheuttamista koskeva säännös voi tulla sovellettavaksi.

Lue artikkeli

Artikkelit

Kunnianloukkaus

Rikoslain mukaan kunnianloukkaukseen syyllistyy se, joka esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka muuten halventaa toista. Kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen läheinen.

Lue artikkeli

Artikkelit

Rikoslain mukainen yritysvakoilu

Elinkeinon harjoittamiseen liittyy usein sellaista tietämystä, jota elinkeinonharjoittaja pyrkii pitämään salassa muilta elinkeinonharjoittajilta. Liikesalaisuudet ovat nimenomaan sellaista tietoa, jonka leviämistä ulkopuolisille halutaan estää. Rikoslain 30 luvussa säädetään elinkeinorikoksista: Yksi tämän luvun alaisista rikoksista on yritysvakoilu.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.