Yritystoiminta

Mitä tarkoittaa konkurssi ja kuka voidaan asettaa konkurssiin?

Julkaistu: 26.05.2020

Konkurssi on maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus käytetään konkurssisaatavien maksuun. Konkurssiin voidaan asettaa velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan. Konkurssi on ns. yleistäytäntöönpanoa eli se koskee velallisen kaikkia velkoja ja kaikkea omaisuutta. Velallinen ei vapaudu vastaamasta niistä konkurssisaatavista, joille ei konkurssissa kerry täyttä suoritusta. 

Konkurssin tarkoituksen toteuttamiseksi velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa velkojien määräysvaltaan. Velallisen omaisuus muodostaa konkurssipesän, jossa velkojat käyttävät päätösvaltaansa velkojainkokouksissa. Tuomioistuimen määrää konkurssipesälle pesänhoitajan, joka vastaa omaisuuden hoitamisesta ja myymisestä sekä muusta konkurssipesän hallinnosta. Pesänhoitajana toimivat usein asianajajat.

Konkurssi alkaa, kun velallinen asetetaan tuomioistuimen päätöksellä konkurssiin. Tuomioistuin päättää konkurssiin asettamisesta velallisen tai velkojan hakemuksesta. Konkurssiin asettamisen edellytyksenä on, että henkilö on maksukyvytön. Maksukyvyttömyys tarkoittaa sitä, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyys todetaan joko velallisen oman ilmoituksen johdosta tai käyttämällä ns. maksukyvyttömyysolettamia.

Konkurssiin voidaan asettaa luonnollinen henkilö, niin yksityishenkilö kuin yksityinen elinkeinonharjoittajakin. Myös yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt voidaan asettaa konkurssiin. Yhteisöihin kuuluvat esim. kommandiittiyhtiöt, osakeyhtiöt ja osuuskunnat sekä erityislailla säädellyt yhtiöt kuten asunto-osakeyhtiöt ja vakuutus- ja luottolaitokset. Myös valtion ja kunnan omistamat yhtiöt voidaan asettaa konkurssiin. Oikeushenkilö voidaan asettaa konkurssiin silloinkin, kun se on poistettu asianomaisesta rekisteristä tai purettu. Kuolinpesä ja konkurssipesä voidaan asettaa konkurssiin. Julkisoikeudellinen yliopisto voidaan asettaa konkurssiin, vaikka muuten julkisoikeudellisia laitoksia ei konkurssiin voikaan asettaa.

Konkurssiin ei voida asettaa valtiota, Ahvenanmaan maakuntaa, kuntaa, kuntayhtymää tai muuta kuntien julkisoikeudellista yhteistoimintaelintä, valtion liikelaitosta, itsenäistä julkisoikeudellista laitosta (esim. Suomen pankki, KELA) taikka evankelisluterilaista tai ortodoksista kirkkoa tai evankelisluterilaisen tai ortodoksisen kirkon seurakuntaa tai seurakuntayhtymää.  

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Takaisinsaanti konkurssipesään - velan maksun takaisinsaanti

Konkurssiin asetetun velallisen tekemiä oikeustoimia voidaan tietyin edellytyksin peräyttää konkurssia edeltävältä ajalta. Tätä prosessia säätelee laki takaisinsaannista konkurssipesään.

Lue artikkeli

Artikkelit

Yrityssaneeraus - saneerausohjelman laatiminen

Yrityssaneeraus on toimenpide, jonka tarkoituksena on taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen jatkamiskelpoisen toiminnan tervehdyttäminen sekä tätä varten tarvittavien velkajärjestelyjen mahdollistaminen.

Lue artikkeli

Artikkelit

Yrityssaneeraus ja sen hakeminen

Yrityssaneeraus on toimenpide, jonka tarkoituksena on taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen jatkamiskelpoisen toiminnan tervehdyttäminen sekä tätä varten tarvittavien velkajärjestelyjen mahdollistaminen.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.