Yritystoiminta

Digipalvelusäädös

Julkaistu: 08.12.2022

Digipalvelusäädös tuli voimaan 16.11.2022. Digipalvelusäädös sisältää säännöksiä, joilla on vaikutuksia verkkoalustoja tarjoavien palveluntarjoajien toimintaan. Yhtenä merkittävänä uudistuksena asetus tuo velvollisuuden palveluntarjoajille tarjota mekanismeja, joiden avulla käyttäjät voivat ilmoittaa laittomasta sisällöstä. Tämän myötä palveluntarjoajien tulee myös tarjota käyttäjille, joiden sisältöä mahdollisesti poistetaan, mahdollisuus esittää näkemyksensä asiasta. 

Asetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaan säilytyspalvelujen tarjoajien on otettava käyttöön mekanismeja, joiden avulla kuka tahansa yksityishenkilö tai toimija voi ilmoittaa säilytyspalvelujen tarjoajan palvelussa olevan tietoja, joita kyseinen henkilö tai toimija pitää laittomana sisältönä. Näiden mekanismien on oltava helposti saatavilla ja helppokäyttöisiä, ja ilmoituksia olisi voitava tehdä ainoastaan sähköisesti. Tämä järjestely mahdollistaa sen, että verkkoalustoille julkaistavaa sisältöä pystytään tehokkaammin kontrolloimaan, kun jokainen käyttäjä pystyy tekemään ilmoituksen laittomaksi katsomastaan sisällöstä.  

Siinä tapauksessa, jos sisältöä päätetään poistaa, asetetaan palveluntarjoajalle velvollisuuksia. Asetuksen 15 artiklan 1 kohdan mukaan, jos säilytyspalvelujen tarjoaja päättää poistaa tiettyjä palvelun vastaanottajien toimittamia tietoja tai estää pääsyn niihin riippumatta siitä, mitä keinoja kyseisten tietojen havaitsemiseen, tunnistamiseen, poistamiseen tai niihin pääsyn estämiseen on käytetty ja mikä on säilytyspalvelun tarjoajan tekemän päätöksen syy, sen on ilmoitettava vastaanottajalle päätöksestä viimeistään silloin, kun tiedot poistetaan tai niihin pääsy estetään, ja perusteltava tällainen päätös selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Kyseisen säännöksen taustalla voidaan nähdä sananvapauden suojelu yhtenä tavoitteena. Kun palveluntarjoaja ei voi perusteetta poistaa sisältöä alustaltaan, voidaan paremmin toteuttaa sananvapauden toteutuminen. 

Perusteluvelvollisuuden lisäksi asetuksessa säädetään muutoksenhakukeinosta. Asetuksen 17 artiklan mukaan verkkoalustojen on tarjottava palvelun vastaanottajille vähintään kuuden kuukauden ajan tässä kohdassa tarkoitetun päätöksen tekemisestä pääsy tehokkaaseen sisäiseen valitustenkäsittelyjärjestelmään, joka mahdollistaa valitusten tekemisen sähköisesti ja maksutta seuraavista päätöksistä, jotka verkkoalusta on tehnyt sillä perusteella, että vastaanottajien toimittamat tiedot ovat laitonta sisältöä tai ristiriidassa verkkoalustan ehtojen kanssa. Tämän velvollisuuden myötä käyttäjille tarjotaan sisäinen muutoksenhakukeino, joka ei sinällään johda siihen, että käyttäjä joutuisi muun ohessa aloittamaan raskaan tuomioistuinkäsittelyn asian oikaisemiseksi. Tämä on omiaan tehostamaan käyttäjien sananvapautta. Toisaalta tämä vaatinee palveluntarjoajilta erilaisia toimia, jotta ne pystyvät tarjoamaan tällaisen muutoksenhakukeinon. 

Edellä esitetyt säännökset aiheuttavat muutoksia verkkopalvelujen käyttäjien sekä palveluntarjoajien asemaan. Vielä ei ole mahdollista nähdä vaikutuksia, jotka kyseiset lainsäädännölliset muutokset aiheuttavat. 

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Liiketoimintasiirto EVL:n mukaisesti

Laissa elinkeinotulon verottamisessa (EVL, 360/1968) säädetään liiketoiminnan siirrosta. Lainkohdan mukaan liiketoimintasiirrolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa osakeyhtiö (siirtävä yhtiö) luovuttaa joko kaikki taikka yhteen tai useampaan liiketoimintakokonaisuuteensa kohdistuvat varat, siirtyviin varoihin kohdistuvat velat ja siirtyvään toimintaan kohdistuvat varaukset siirtyvää toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle (vastaanottava yhtiö) saaden vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita tai sen hallussa olevia omia osakkeita. Liiketoimintasiirto on siis vero-oikeudellinen käsite.

Lue artikkeli

Artikkelit

Digipalvelusäädös

Digipalvelusäädös tuli voimaan 16.11.2022. Digipalvelusäädös sisältää säännöksiä, joilla on vaikutuksia verkkoalustoja tarjoavien palveluntarjoajien toimintaan. Yhtenä merkittävänä uudistuksena asetus tuo velvollisuuden palveluntarjoajille tarjota mekanismeja, joiden avulla käyttäjät voivat ilmoittaa laittomasta sisällöstä. Tämän myötä palveluntarjoajien tulee myös tarjota käyttäjille, joiden sisältöä mahdollisesti poistetaan, mahdollisuus esittää näkemyksensä asiasta. Lue oheisesta artikkelista lisää aiheesta.

Lue artikkeli

Artikkelit

Yrityskiinnitys

Yrityskiinnityksestä säädetään yrityskiinnityslaissa (634/1984). Yrityskiinnityslain 1 §:n mukaan elinkeinonharjoittajan omistama elinkeinotoimintaan kuuluva irtain omaisuus voidaan kiinnittää ja sen hallintaa luovuttamatta pantata saamisen vakuudeksi. Koska yrityskiinnityksen julkivarmistus on järjestetty rekisterimerkinnällä, voi yritys jatkaa elinkeinon harjoittamista lähes tavanomaiseen tapaan. Tämä eroaa muun muassa tavallisen irtaimen esineen panttauksesta, kun irtaimen esineen panttauksessa tavanomaisesti julkivarmistus tapahtuu traditiolla eli hallinnan luovutuksella.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.