Yritystoiminta

Takaisinsaanti konkurssipesään ja yleinen takaisinsaantiperuste

Julkaistu: 16.06.2020

Konkurssiin asetetun velallisen tekemiä oikeustoimia voidaan tietyin edellytyksin peräyttää konkurssia edeltävältä ajalta. Tätä prosessia säätelee laki takaisinsaannista konkurssipesään. Lain tarkoitus on estää velallista vahingoittamasta konkurssivelkojiaan siirtämällä omaisuuttaan heidän ulottumattomiinsa tai suosimalla tiettyä velkojaa muiden velkojien kustannuksella. Lain toisessa luvussa säädetään perusteet takaisinsaannin toteuttamiselle. Näistä ensimmäinen on yleinen takaisinsaantiperuste, joka soveltuu kaikkiin velkojia vahingoittaviin toimiin. Loput ovat erityisiä takaisinsaantiperusteita, joita sovelletaan tiettyjen oikeustoimien kohdalla, esim. lahjojen, vakuuksien ja velan maksun kohdalla.

Yleisen takaisinsaantiperusteen nojalla oikeustoimi perääntyy, jos sillä yksin tai yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa on sopimattomasti suosittu velkojaa toisten velkojien kustannuksella, siirretty omaisuutta pois velkojien ulottuvilta tai lisätty velkoja velkojien vahingoksi. Peräyttämisen edellytyksenä on siis oikeustoimen sopimattomuus, joka usein tarkoittaa yritystä kiertää konkurssin vaikutuksia. Esimerkiksi velallisen yritys vähentää konkurssipesän varoja on selvä esimerkki sopimattomuudesta. Jos oikeustoimella on aiheutettu suurta vahinkoa velkojille tai se on tehty ajallisesti lähellä konkurssin alkamista, se katsotaan todennäköisemmin sopimattomaksi.

Peräyttäminen yleisen takaisinsaantiperusteen nojalla edellyttää, että velallinen on ollut oikeustointa tehtäessä maksukyvytön tai, että oikeustoimi on osaltaan johtanut velallisen maksukyvyttömyyteen. Jos kyseessä on lahja, lahjanluontoinen sopimus tai ositus, peräyttäminen edellyttää maksukyvyttömyyden sijasta vain velallisen ylivelkaisuutta. Edellytyksenä on myös toisen osapuolen ns. vilpillinen mieli. Tällä tarkoitetaan sitä, että toinen osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää velallisen maksukyvyttömyydestä tai ylivelkaisuudesta taikka oikeustoimen merkityksestä velallisen taloudellisille oloille sekä seikoista, joiden vuoksi oikeustoimi oli sopimaton.

Yleisenä takaisinsaantiaikana on 5 vuotta eli takaisinsaanti koskee oikeustoimia, jotka on tehty 5 vuotta ennen konkurssihakemuksen jättämistä. Velallisen tekemät oikeustoimet läheistensä kanssa ovat erityisasemassa. Arvioidessa toisen osapuolen vilpitöntä mieltä, läheisen katsotaan olleen tietoinen näistä seikoista, kuten maksukyvyttömyydestä, ellei toisin osoiteta. Läheisen kanssa tehdyt oikeustoimet voidaan myös peräyttää, vaikka ne olisi tehty viittä vuotta aikaisemmin.

Yleisen takaisinsaantiperusteen edellytysten todistaminen voi olla hankalaa, joten on järkevämpää tukeutua erityisiin takaisinsaantiperusteisiin peräyttämistä vaatiessa, jos se vain on mahdollista. 

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Millainen merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkkinä?

Tässä artikkelissa käsitellään rekisteröitäviä tavaramerkkejä. Suomessa tavaramerkkeihin sovelletaan tavaramerkkilakia (544/2019). Tavaramerkkilain 11.1 §:n mukaan tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, jos sillä voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista. Lisäksi merkki tulee voida esittää tavaramerkkirekisterissä sellaisella tavalla, että viranomaiset ja yleisö voivat määrittää tavaramerkin haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen.

Lue artikkeli

Artikkelit

Maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suoja

Maantieteellisillä merkinnöillä ja alkuperänimityksillä osoitetaan tietyn tuottajaryhmän tuotteiden maantieteellistä alkuperää, esimerkiksi juuston tai viinin alkuperää. Maantieteellistä alkuperää koskevien suojamuotojen taustalla on ajatus siitä, että tuotteen alkuperäalueen ilmasto, maaperä, kasvisto ja eläimistö vaikuttavat tuotteen ominaisuuksiin eivätkä nämä ominaisuudet ole kopioitavissa. Maantieteellinen alkuperämerkintä osoittaa tuotteen olevan peräisin tietyltä alueelta, seudulta tai paikkakunnalta.

Lue artikkeli

Artikkelit

Edellytykset patentin saamiselle

Uusi keksintö on mahdollista suojata patentilla. Patentti voidaan myöntää tuotteeseen tai menetelmään, joka täyttää lain asettamat patentoinnin edellytykset. Suomen kansallisesta patenttijärjestelmästä ja patentin saamisen edellytyksistä säädetään patenttilaissa

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.