Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Tekijänoikeuden perusluonteesta

Julkaistu 31.12.2012

Asianajaja Harri Kontturi, As:tsto Harri Kontturi & Co Oy, harri.kontturi@kontturi.fi

Tekijänoikeus on taiteellisen tai kirjallisen teoksen luoneelle tekijälle kuuluva kyseistä teosta koskeva oikeus. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti heti kun teos on luotu ja sillä suojataan siis taiteellisia ja kirjallisia teoksia. Lainsäädännössä tekijänoikeudesta säädetään Tekijänoikeuslaissa. Tekijänoikeudesta on säännelty kansallisesti ja se olomuoto vaihtelee eri maissa. Erilaisia teostyyppejä on lukematon määrä ja niihin kuuluvat esim. elokuvateokset ja rakennustaide.

Tekijänoikeuden luoman suojan saavuttamisen edellytyksinä ovat teoksen itsenäisyys ja omaperäisyys. Itsenäisyyden vaatimus käsittää sen, ettei teosta ole jäljitelty toisesta teoksesta. Omaperäisyyden vaatimus puolestaan merkitsee sitä, ettei kukaan muu olisi samoissa olosuhteissa tehnyt samanlaista teosta. Kyseiset vaatimukset eivät nojaa lakiin vaan perustuvat eri maiden traditioihin tekijänoikeudellisissa ongelmissa ja ratkaisuissa. Oikeuskäytännössä edellä mainittujen vaatimusten täyttymistä on hahmoteltu ns. teoskynnyskäsitteen avulla. Esim. kaunokirjallisissa teoksissa tekijänoikeussuojan kannalta vaadittava teoskynnys täyttyy varsin nopeasti – kyseessä voi olla varsin pienimuotoinen ja viimeistelemätön teos.

Tekijänoikeussuojan piiriin kuuluvat niin alkuperäiset (esim. kirjallinen teos alkuperäisellä kiellellä) kuin myös jälkiperäiset (muunnelmat, käännökset ja kokoomateokset). Lainsäädännössä on myös mahdollistettu, että jo olemassa olevaa teosta muuttaen voidaan saada aikaan uusi ja itsenäinen teos, miten nykyään ymmärretään käyneen esim. karikatyyrejä luotaessa. Tekijänoikeuslaissa on lueteltu joukko teoksia, joiden laatijat eivät jo mainituista teoksen ominaisuuksista huolimatta saavuta tekijänoikeutta; esimerkkinä mainittakoon viranomaispäätökset.

Tekijänoikeus ei rajaa teoksen aihetta toisten henkilöiden ulottumattomiin, ja näin esim. maalauksen teeman hyödyntämistä uudelleen ei ole kielletty. Tekijänoikeussuojaa saavan teoksen voi laatia vain ja ainoastaan luonnollinen henkilö eli ts. ihminen eikä siis vaikkapa yritys oikeushenkilönä voi luoda suojaa saavaa teosta. Tekijänoikeuden siirtäminen oikeushenkilölle on toki mahdollista.

Tekijänoikeus voidaan sisältönsä perusteella jakaa teokseen kohdistuviin moraalisiin ja taloudellisiin oikeuksiin. Taloudelliset oikeudet käsittävät oikeuden kappaleiden valmistamiseen (kokonaan tai osittain, millä keinolla tai muodolla tahansa)sekä oikeuden teoksen saattamiseen yleisön saataviin (katseltavaksi, kuultavaksi tai luettavaksi). Moraaliset oikeudet puolestaan sisältävät ns. isyysoikeuden eli oikeuden tulla nimetyksi teoksen tekijänä teosta valmistettaessa ja saatettaessa yleisön saataviin sekä ns. respektioikeuden eli suojan tekijän kunniaa loukkaavaa teoksen muuttamista vastaan.

Tekijänoikeus voidaan vapaasti sopimuksin siirtää, mutta tehty siirto koskee moraalisia oikeuksia vain poikkeustilanteissa. Mahdollisesta oikeudesta muuttaa tai luovuttaa teosta edelleen on sovittava nimenomaisesti. Luonnollisesti tekijänoikeuden luoma suoja ei ole ääretön, vaan sitä on lainsäädännössä rajoitettu poikkeuksin, jotka sallivat joko teoksen vapaan käytön tai käytön korvausta vastaan. Kyseisillä rajoituksilla pyritään hyödyttämään suurta yleisöä. Rajoituksia ovat mm. teoskappaleiden valmistaminen yksityiseen käyttöön sekä siteeraaminen.

Tekijänoikeus on voimassa kunnes on kulunut 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta. Lainsäädännössä on lisäksi erityisiä vanhenemisaikoja taiteellisen tai kirjallisen teoksen luonteesta riippuen. Tekijäoikeutta vastaa tehtyjen loukkausten sanktioista säädetään Rikoslaissa ja kyseeseen voi esim. tulla tekijänoikeusrikos. Tekijänoikeusrikos saattaa hyvinkin täyttää myös muun rikoksen kuten esim. kunnianloukkauksen, herjauksen tai solvauksen tunnusmerkit.

Lähimmän sinua palvelevan OpusLex -toimiston yhteystiedot löydät täältä.