Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

16.12.2012

Mitä sopimuksen pätemättömyydellä tarkoitetaan?

Sopimuksen pätemättömyydellä tarkoitetaan sitä, että sopimus jää ilman sitovaa vaikutusta jonkin siihen liittyvän virheen vuoksi.

16.12.2012

Tarkoittaako sopimuksen pätemättömyys aina sitä, että sopimus raukeaa?

Sopimuksen pätemättömyys ei aina välttämättä johda oikeustoimen raukeamiseen. Pätemättömyyden aiheuttavasta seikasta tietoiset sopimusosapuolet voivat nimittäin jatkaa sopimuksen täyttämistä normaalisti tällaisesta seikasta huolimatta. Tällöin he siis hyväksyvät pätemättömyyden, jolloin sopimuksesta tulee pätevä. Vajaavaltaisen on lisäksi mahdollista hyväksyä tekemänsä oikeustoimi tultuaan täysivaltaiseksi (esimerkiksi nuori täyttää 18 vuotta). Oikeustoimi tulee silloin häntä sitovaksi.

16.12.2012

Mitä tarkoitetaan sopimuksen sovittelulla?

Sopimuksen sitovuuden periaatetta ei voida noudattaa täydellisesti joka tilanteessa. Sopijapuolten kannalta olisi kohtuutonta, jos he joutuisivat aina kaikissa tilanteissa toimimaan täsmälleen sopimuksen mukaisesti riippumatta sopimusta tehtäessä vallinneista olosuhteista ja niiden myöhemmästä kehityksestä.

16.12.2012

Onko sopimus pätevä, jos sopimuskumppani ei ole täysivaltainen?

Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä (alaikäinen) ja sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä (täysi-ikäinen), joka on julistettu vajaavaltaiseksi. Vajaavaltaisen taloudellisia ja muita asioita hoitaa hänen edunvalvojansa.

16.12.2012

Kuka voi pyytää sopimuksen sovittelua?

Sopimuksen sovittelua voi pyytää tuomioistuimelta kumpi tahansa sopimuksen osapuolista. Käytännössä sovitteluun turvautuu kuitenkin useimmiten sopimuksen heikompi osapuoli.

16.12.2012

Milloin sopimuskumppanin tekemään tarjoukseen tulee vastata?

Jos sopimuskumppani on ilmoittanut tarjouksessaan määräajan, jonka kuluessa vastaus tarjoukseen on annettava, on vastaus annettava hänelle tässä ajassa.

16.12.2012

Milloin sopimusehdon sovittelu on mahdollista?

Sopimuksen sovittelulle ei ole olemassa mitään yleistä mittapuuta. Osapuolten sopimusvelvoitteiden epätasapainon mittareina voidaan käyttää esimerkiksi suoritusten keskinäisen arvon vertaamista. Myös sopimustyyppiä lähellä oleva lainsäädäntö voi toimia hyvänä mittapuuna.

16.12.2012

Mitä tarkoitetaan sopimuksen syntymisellä tarjous-vastaus -mekanismin kautta?

Laissa säädetään sopimuksen syntymisestä ns. tarjous-vastaus –mekanismin kautta. Mekanismi on merkityksellinen esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, kun osapuolten välille tulee riitaa siitä, onko sitovaa sopimusta ylipäänsä syntynyt.

16.12.2012

Hinnanalennus irtaimen kaupassa

Jos myydyssä tavarassa on virhe eli se ei vastaa sitä, mitä kaupassa on sovittu tai voidaan katsoa sovitun, ostajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta, joka vastaa virheellisen tavaran ja virheettömän tavaran arvon välistä erotusta.

16.12.2012

Kaupan purkaminen irtaimen kaupassa

Jos myydyssä tavarassa on olennainen virhe tai jos myyjä viivästyy olennaisesti suorituksessaan, ostaja voi viimesijaisena keinona vaatia kaupan purkamista. Kaupan purkamista koskevat säännökset ovat kuluttajansuojalain 5 luvun 9 ja 19 §:ssä ja kauppalain 25 ja 37 §:ssä. Kuluttajansuojalain säännöksiä sovelletaan, jos ostajana on kuluttaja ja myyjänä elinkeinonharjoittaja. Muissa tilanteissa sovelletaan kauppalain säännöksiä.