Koti ja asuminen

Joustavat normit osana ympäristölainsäädäntöä

Julkaistu: 23.07.2018

Joustavilla normeilla tarkoitetaan tarkoituksellisesti avoimeksi, jopa suoranaisen epämääräisiksi, jätettyjä ilmaisuja, jotka luovat vain löyhät raamit lainkohdan soveltamiselle. Ne ovat tyypillisiä etenkin ympäristöoikeudellisessa sääntelyssä, koska oikeudenalalle on ominaista yksilöllisten olosuhteiden runsaus ja vaihtelut sekä muutosten ennalta arvioimisen vaikeus. Joustavien normien kohdalla päätösvaltaa on siirretty lainsäätäjältä lainsoveltajalle eli ne saavat lopullisen sisältönsä vasta viranomaisten ja tuomioistuinten yksittäistapauksellisissa päätöksentekoprosesseissa – toisaalta jotkin alun perin joustaviksi kirjoitetut, tulkinnanvaraiset normit ovat jo menettäneet joustavuuttaan suurilta osin saatuaan vakiintuneen tulkintalinjan oikeuskäytännön kautta. Jos tällaista linjaa ei ole muodostunut, voi väljämerkityksellisyys johtaa niin laajaan harkintamarginaaliin, ettei säännökselle tulkinnan kautta annettua merkityssisältöä voida osoittaa norminvastaiseksi.

Esimerkkejä avoimiksi jätetyistä normeista ovat ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) ”kohtuuton rasitus”, ”huomattava haittavaikutus” ja ”erityinen syy” sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 132/1999) ”riittävä etäisyys” ja ”kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimus”. Kuten ilmaisut antavat ensinäkemältäkin ymmärtää, on niiden kohdalla lainsoveltajalle jätetty varsin laaja arviointivara yksittäistapauksellisten kysymysten ratkaisemiselle.

Ympäristöoikeudelle tyypillinen työkalu on intressipunninta esimerkiksi tilanteessa, jossa jokin sinänsä tarpeellinen toimenpide aiheuttaa haittaa ympäristölle. Avoimeksi jätetty normi tarjoaa eittämättä paremmat mahdollisuudet kaikkien asiaan vaikuttavien seikkojen ottamiseksi osaksi punnintaa verrattuna tarkkarajaisesti säädettyyn, tyhjentävään luetteloon laissa.

Joustavia normeja käytetään laajasti niin toistuvasti sovellettavaksi tulevissa ympäristösäädösten keskeissäännöksissä kuin poikkeuslupasäännöksissäkin. Avoimia normeja on kritisoitu liiallisesta epämääräisyydestä, mutta tulkinnanvaraisten säännösten tarve on perusteltua; joustavasti kirjoitettu säännös mahdollistaa yksilöllisten erityisolosuhteiden ja sääntelykohteen dynaamisuuden huomioon ottamisen. Lisäksi se tunnustaa vaikeuden ennakoida sääntelyn kohteena olevien käyttäytymistä muuttuvissa olosuhteissa.

Tausta-ajatuksena joustavien normien käytölle on siten jättää tilaa yhteiskunnallisten arvostusten muutosten, tekniikan ja teknologian kehittymisen sekä luonnontieteellisen tiedon muutosten huomioimiselle. Tarkkarajaisen, joustamattoman sääntelytekniikan käyttö onkin monimuotoisen ympäristöoikeuden ominaispiirteiden vuoksi ainakin laajemmassa mittakaavassa mahdotonta.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Oman asunnon luovutusvoiton verovapaus

Luovutusvoittoa syntyy, kun myyt omaisuuttasi suurempaan hintaan kuin millä sen hankit. Jos ostat itsellesi asunnon 50.000 eurolla ja myyt sen 60.000 eurolla, luovutusvoittoa syntyy 10.000 euroa. Luovutusvoitosta pitää maksaa veroa pääomatulojen veroprosentin mukaisesti. Oman asunnon myynnistä saatu luovutusvoitto voi kuitenkin olla verovapaata.

Lue artikkeli

Artikkelit

Perusteet asunto-osakkeen haltuunotolle

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous voi päättää osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston haltuunotosta yhtiön hallintaan asunto-osakeyhtiölaissa mainittujen perusteiden nojalla. Osakehuoneiston voi ottaa hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue artikkeli

Artikkelit

Mitä tarkoittaa kiinteistön kiinnitys ?

Kiinnitys on tapa käyttää kiinteistöä, tai muuta samanlaista oikeutta, panttina velan maksun takaamiseksi. Kiinteistönpanttioikeus syntyy, kun velallinen ensin vahvistaa kiinnityksen kiinteistöön tai muuhun kohteeseen, ja tämän jälkeen luovuttaa kiinnityksestä todisteena olevan panttikirjan velkojan haltuun.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.