Koti ja asuminen

Palo- ja poistumisturvallisuus taloyhtiössä

Julkaistu: 04.05.2022

Tässä artikkelissa tarkastellaan palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvää sääntelyä, kun kyse on asunto-osakeyhtiöstä eli taloyhtiöstä, ja siinä asumisesta. Taloyhtiön hallituksella ja isännöitsijällä on lain asettamia palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyviä vastuita, mutta on huomattava, että myös jokaisen taloyhtiön asukkaan on toimittava huolellisesti paloturvallisuuden varmistamiseksi.

Asuinrakennusten palo- ja poistumisturvallisuuden osalta keskeisin laki on pelastuslaki (379/2011), mutta myös muualla lainsäädännössä on tähän liittyvää sääntelyä. Pelastuslaissa säädetään muun muassa ihmisten, yritysten sekä muiden yhteisöjen ja oikeushenkilöiden velvollisuudesta ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia, ja varautua onnettomuuksiin sekä toimintaan onnettomuuksien uhatessa ja sattuessa.

Pelastuslain 9 §:ssä säädetään rakennusten paloturvallisuudesta. Tämä säännös koskettaa erityisesti taloyhtiön johtoa. Pykälän mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen; rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin; pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista ja että pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. Kyseinen säännös asettaa vastuuta erityisesti taloyhtiön johdolle rakennuksen ylläpitoon ja sen järjestämiseen liittyen.

Lisäksi 9 §:n mukaan helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu. Taloyhtiön asukkaiden on omalta osaltaan huolehdittava, etteivät he varastoi tavaroitaan tavalla, josta aiheutuisi edellä mainitunlaista vaaraa.

Pelastuslaissa säädetään rakennusten uloskäytävien esteettömyydestä ja turvallisuudesta. Lain 10 §:n mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että uloskäytävät ja kulkureitit niille pidetään kulkukelpoisina ja esteettöminä ja muutenkin sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti. Uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää tavaraa. Uloskäytävät ja kulkureitit niille tulee tarvittaessa merkitä ja valaista asianmukaisesti. Kaikissa rakennuksissa poistumisreitit ja kulku niille tulee pitää vapaana. Täten taloyhtiön asukkaiden ja taloyhtiön ylläpidosta vastaavien henkilöiden on huolehdittava siitä, etteivät he jätä rakennuksen käytäville ylimääräisiä tavaroita.

Vähintään kolmen huoneiston asuinrakennuksiin on laadittava pelastussuunnitelma. Taloyhtiön hallitus tekee pelastussuunnitelman harvoin itse: sen laatiminen ulkoistetaan yleensä kilpailutuksen kautta joko isännöintiyritykselle tai kiinteistö- ja turvallisuusalan yritykselle. Vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä on taloyhtiön hallituksella. Pelastuslain 15 §:n mukaan pelastussuunnitelmassa on oltava selostus vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä; rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä; asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi ja mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Oman asunnon paloturvallisuudesta huolehtiminen on jokaisen asukkaan vastuulla. Pelastuslain 4 §:n asettaa huolellisuusvelvollisuuden, jonka mukaan jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tulipalon välttämiseksi on esimerkiksi korjautettava rikkinäiset pistorasiat ja sähkölaitteet. Myöskään tulta ei pitäisi koskaan jättää valvomatta.

Jokaisessa taloyhtiön huoneistossa on oltava riittävästi toimivia palovaroittimia. Pelastuslain 17 §:n mukaan huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat asunnossa olevia. Minimivaatimus on yksi palovaroitin jokaista 60 neliömetriä kohti jokaisessa kerroksessa.

Taloyhtiön palo- ja poistumisturvallisuudesta huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää kaikkien asukkaiden turvallisuuden kannalta. Edellä mainituista säännöksistä on nähtävissä, että ennakointi on ensisijainen keino palo- ja poistumisturvallisuuden varmistamisessa. Lainsäädännöllä asetetaan säännöt, joita noudattamalla minimoidaan onnettomuus- ja tulipaloriski asuinrakennuksissa sekä myös muissa rakennuksissa.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Hallinnanjakosopimuksella selkeyttä kiinteistön käyttöön

Kun kaksi tai useampi henkilö omistaa yhdessä kiinteistön, puhutaan yhteisomistuksesta. Yhteisomistajat omistavat kiinteistön määräosin. Tällainen määräosainen omistus ei anna yhteisomistajalle oikeutta yksin hallita ja käyttää jotain tiettyä aluetta tai rakennusta kiinteistöllä. Lähtökohtaisesti yhteisomistajilla on yhtäläinen oikeus käyttää kiinteistöä, ja he vastaavat kiinteistöstä aiheutuvista kustannuksista omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa. Hallinnanjakosopimus on kiinteistön yhteisomistajien tekemä sopimus kiinteistön hallinnasta. Hallinnanjakosopimus ei muuta kiinteistön omistussuhteita, mutta sen avulla voidaan saavuttaa tilanne, jossa yhteisomistajalla on yksin määräysvalta hallitsemaansa alueeseen tai rakennukseen. Sopimuksen tekeminen edellyttää, että kaikki kiinteistön yhteisomistajat siihen suostuvat ja ovat sopimuksen sisällöstä yksimielisiä. Sopimuksessa voidaan sopia, että se on voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Lue artikkeli

Artikkelit

Vakuus asuinhuoneiston vuokrasuhteessa

Asuinhuoneiston tai -rakennuksen vuokrasopimukseen sovelletaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995). Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä sovitaan vuokravakuuden asettamisesta. Joskus käytetään myös nimitystä takuuvuokra. Yleensä vuokrasuhteen alkaessa vuokralaiselta vaaditaan vakuus sen varalta, ettei hän suorita vuokrasopimuksen tai lain hänelle asettamia velvoitteita.

Lue artikkeli

Artikkelit

Palo- ja poistumisturvallisuus taloyhtiössä

Tässä artikkelissa tarkastellaan palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvää sääntelyä, kun kyse on asunto-osakeyhtiöstä eli taloyhtiöstä ja siinä asumisesta. Taloyhtiön hallituksella ja isännöitsijällä on lain asettamia palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyviä vastuita, mutta on huomattava, että myös jokaisen taloyhtiön asukkaan on toimittava huolellisesti paloturvallisuuden varmistamiseksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.