Koti ja asuminen

Lohkominen ja halkominen kiinteistönmuodostuslain mukaisina osittamisjärjestelyinä

Julkaistu: 26.03.2019

Kiinteistö on kiinteistörekisterin perusyksikkö, joka syntyy kiinteistönmuodostustoimituksessa. Kiinteistönmuodostamislakiin (KML, 554/1995) sisältyy useita erilaisia kiinteistötoimituksia, joita tarvitaan esimerkiksi silloin, kun halutaan jakaa kiinteistö tai yhteinen alue osiin, perustaa kiinteistöihin rasitteita tai vaihtaa tiluksia kiinteistöjen kesken. Toimitukset voidaan jakaa esimerkiksi osittamis-, järjestely- ja määritystoimituksiin.

KML 4 luvussa säädetään lohkomisesta, joka on osittamistoimituksista yleisin. Se liittyy usein kiinteistösaantoon kaupan, lahjoituksen tai perinnön seurauksena. Lohkottaessa niin kutsutusta emäkiinteistöstä erotetaan ulottuvuuksiltaan ja sijainniltaan määrätty kokonaisuus eli määräala, mistä lohkomisen seurauksena muodostuu uusi kiinteistö, jota kutsutaan lohkokiinteistöksi. Jäljelle jäävää osaa kiinteistöstä kutsutaan kantakiinteistöksi ja sitä kiinteistöä, johon määräala siirretään, puolestaan saajakiinteistöksi.   Lohkomalla muodostettava kiinteistö voi käsittää useita määräaloja joko samasta tai useasta kiinteistöstä tai yhteisestä alueesta, mitä KML 20 §:ssä kutsutaan yhteislohkomiseksi. Lohkominen tulee kyseeseen myös silloin, kun luovutettu yhteinen alue muodostetaan kiinteistöksi tai siirretään osaksi ennestään olemassa olevaa kiinteistöä. Erikseen on lisäksi säädetty, että koskitila voidaan muodostaa lohkomalla yhteinen koski tai sen osa.

Toinen KML:n mukainen osittamistoimitus on halkominen, jota koskevat säännökset ovat lain 7 luvussa. Halkomisella tarkoitetaan osittamistoimitusta, jossa KML 49 §:n mukaisesti jakoperusteena on osakkaiden omistamat osuudet. Halkominen soveltuu erityisen hyvin niissä tilanteissa, kun vaikkapa kuolinpesään kuuluva kiinteistö on jaettavana, ja kunkin osakkaan määräosat ovat yhtä suuret. Halkomisella tilan tai tontin yhteisomistus saadaan puretuksi siten, että kiinteistö jaetaan osakkaiden kesken lainhuudon osoittamien osuuksien suhteessa. Toimitus voidaan tehdä joko tilushalkomisena, jossa tilan maapohja jyvitetään eli eri tilusten välisten suhteelliset arvot määritellään, tai vaihtoehtoisesti niin sovittaessa kokonaisarvohalkomisena. Molemmilla tavoilla osakkaiden on tarkoitus lopulta saada määräosaansa arvoa vastaava osuus kiinteistöstä, mutta lopullisen jaon tuloksen tasaamiseksi osakkaat saattavat joutua suorittamaan toisilleen korvauksia. Toisaalta on myös hyvä huomioida, että vaikka yleensä kyse on juurikin yhteisomistussuhteen purkamiseen tähtäävästä jakotoimituksesta, myös yhden omistajan tilan halkominen on mahdollista.

Osittamistoimitusten yhteydessä on huomioitava maankäyttöpoliittiset osittamisrajoitukset – esimerkiksi KML 32 §:n mukaan asemakaava-alueella ei ilman kunnan suostumusta saa lohkoa kiinteistöä siten, että alueelle muodostuu uusi asemakaavasta tai sitovasta tonttijaosta poikkeava raja.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Oman asunnon luovutusvoiton verovapaus

Luovutusvoittoa syntyy, kun myyt omaisuuttasi suurempaan hintaan kuin millä sen hankit. Jos ostat itsellesi asunnon 50.000 eurolla ja myyt sen 60.000 eurolla, luovutusvoittoa syntyy 10.000 euroa. Luovutusvoitosta pitää maksaa veroa pääomatulojen veroprosentin mukaisesti. Oman asunnon myynnistä saatu luovutusvoitto voi kuitenkin olla verovapaata.

Lue artikkeli

Artikkelit

Perusteet asunto-osakkeen haltuunotolle

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous voi päättää osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston haltuunotosta yhtiön hallintaan asunto-osakeyhtiölaissa mainittujen perusteiden nojalla. Osakehuoneiston voi ottaa hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue artikkeli

Artikkelit

Mitä tarkoittaa kiinteistön kiinnitys ?

Kiinnitys on tapa käyttää kiinteistöä, tai muuta samanlaista oikeutta, panttina velan maksun takaamiseksi. Kiinteistönpanttioikeus syntyy, kun velallinen ensin vahvistaa kiinnityksen kiinteistöön tai muuhun kohteeseen, ja tämän jälkeen luovuttaa kiinnityksestä todisteena olevan panttikirjan velkojan haltuun.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.