Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Mitä tarkoittaa kiinteistön kiinnitys ?

Julkaistu 30.9.2019

Kiinnitys on tapa käyttää kiinteistöä, tai muuta samanlaista oikeutta, panttina velan maksun takaamiseksi. Kiinteistönpanttioikeus syntyy, kun velallinen ensin vahvistaa kiinnityksen kiinteistöön tai muuhun kohteeseen, ja tämän jälkeen luovuttaa kiinnityksestä todisteena olevan panttikirjan velkojan haltuun. Kiinnitys ei vielä siis itsessään tarkoita, että kiinteistöä tai muuta oikeutta rasittaisi panttioikeus, vaan kohteessa voi olla kiinnitys/ kiinnityksiä, jotka eivät ole velan panttina.

Kiinnityksiä voidaan tehdä kiinteistöihin, niiden määräosiin ja määräaloihin, sekä maanvuokraoikeuteen ja muuhun toisen maahan kohdistuvaan käyttöoikeuteen. Kiinteässä omaisuudessa kiinnitysoikeuden edellytyksenä on, että omaisuuteen voi hakea lainhuutoa ja vuokra/käyttöoikeudessa, että oikeus on kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Esim. kiinteistöjen yhteistä aluetta tai pakkolunastusyksikköä ei ole mahdollista kiinnittää.

Yleisin tapa kiinnittää on tehdä kiinnitys koko kiinteistöön. Koko kiinteistön kiinnityksessä kiinnitys sisältää pääsääntöisesti myös kiinteistöllä olevat koneet, laitteet ja rakennukset. Yhteisomistuksellisessa kiinteistössä on myös mahdollista, että yksi osaomistajista kiinnittää oman määräosansa kiinteistöstä. Määräosa on usein kuitenkin arvoltaan alhaisempi, kuin se olisi osana kokonaisuutta. Määräosan kiinnitys onkin usein tarkoituksenmukaista vain tilanteissa, joissa se voidaan tosiasiassa irrottaa kokonaisuudesta lohkomalla. Kiinteistön omistaja voi myös kiinnittää määräalan kiinteistöstä. Tässä tarkoitetaan määräalalla toiselle luovutettua, rajoiltaan määrättyä aluetta, joka on lainhuudatettu. Pelkästään alueen kiinnittäminen omasta kiinteistöstään ei onnistu.

Useampi kiinteistö on mahdollista kiinnittää yhteiskiinnityksellä. Jos useampi kiinteistö toimii yhtenä kokonaisuutena ja niiden vakuusarvo on osiensa summaa suurempi, voi olla tarpeellista käyttää yhteiskiinnitystä. Yhteiskiinnityksen edellytyksenä on ensinnäkin, että kiinteistöt kuuluvat samalle omistajalla tai samoille omistajille yhtä suurin osuuksin. Toiseksi, jos kiinteistöihin kuuluu jo kiinnityksiä, on niiden oltava määrältään ja etusijaltaan samanlaisia. Yhteiskiinnitykseen kuuluvia kiinteistöjä ei voida enää erikseen kiinnittää, niin kauan kuin ne ovat saman omistajan omistuksessa.

Kiinnitys voidaan myös vahvistaa maanvuokraoikeuteen ja muuhun toisen maahan kohdistuvaan määräaikaiseen käyttöoikeuteen. Tällaisen oikeuden kiinnityskelpoisuus edellyttää, että oikeus on vapaasti siirrettävissä ilman kiinteistön omistajan kuulemista ja, että oikeudenhaltija on rakentanut tai voi rakentaa alueelle rakennuksia ja laitteita. Vuokra-oikeus on myös oltava merkittynä kiinnitys- ja lainhuutorekisteriin, jotta sille voi hakea kiinnitystä.