Yritystoiminta

Artikkelit - Yritystoiminta

Piiri pieni pyörii – kielletyt kartellit

Kilpailulain (942/2011) 2 luvussa säädetään elinkeinonharjoittajien välisistä kielletyistä kilpailunrajoituksista.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Piiri pieni pyörii – kielletyt kartellit

Kilpailulain (942/2011) 2 luvussa säädetään elinkeinonharjoittajien välisistä kielletyistä kilpailunrajoituksista. Lain 5 §:n mukaan elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, päätökset ja yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua, tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

25.5.2018 voimaan tulevan tietosuoja-asetuksen merkitys yrityksille

Uusi tietosuoja-asetus (GDPR) merkitsee olennaisia muutoksia kaikkien yritystoimintaa harjoittavien velvollisuuteen suojata asiakkaidensa, työntekijöidensä sekä muiden henkilöiden henkilötietoja.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Tekijänoikeuden perusluonteesta

Tekijänoikeus on taiteellisen tai kirjallisen teoksen luoneelle tekijälle kuuluva kyseistä teosta koskeva oikeus. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti heti kun teos on luotu ja sillä suojataan siis taiteellisia ja kirjallisia teoksia.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Liikkeen luovutus ja työsuhdeturva

Kun toimiva yritys tai sen osa siirretään toiselle, joka ryhtyy jatkamaan liiketoimintaa, kysymys on työoikeudellisesta liikkeen luovutuksesta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Yhteisösakko

Rangaistuksia on Suomessa voitu määrätä 1.1.1995 alkaen luonnollisten henkilöiden lisäksi myös yhteisöille. Yhteisörangaistuksilla on pitkä historia angloamerikkalaisessa oikeuskulttuurissa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Veropetos

Veropetoksen tavallisin tekomuoto on väärän tiedon antaminen verottajalle veron määräämiseen vaikuttavasta asiasta. Tällaista väärän tiedon antamista on esimerkiksi verotettavan tulon ilmoittaminen liian pienenä tai vähennyskelpoisten menojen ilmoittaminen liian suurena.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Sovittelu tuomioistuimessa

Asianajotoimessa pyritään ensisijaisesti osapuolten väliseen sopuun tai vaihtoehtoisesti juttu voidaan käsitellä sovittelumenettelyssä sovittelutoimiston nimeämän sovittelijan toimesta. Tämän vuoden alusta sovittelua on alettu tarjota myös tuomioistuimessa pääkäsittelyn sijaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Kirjanpitorikos

Kirjanpitorikos on kyseessä, kun kirjanpitovelvollinen tai tämän edustaja tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu, laiminlyö kokonaan tai osaksi liiketapahtumien kirjaamisen tai tilinpäätöksen laatimisen tai merkitsee kirjanpitoon vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai hävittää, kätkee tai vahingoittaa kirjanpitoaineistoa. Kirjanpitorikoksen rangaistusasteikko on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Yritystoiminta

Oikeudenkäyntiavustajalla tulee olla lupa

Asianosainen voi käyttää siviiliprosessissa oikeudenkäyntiavustajaa oikeudenkäynnissä tukenaan ollessaan myös itse läsnä istunnossa. Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista sääntelee sitä, kuka saa toimia oikeudenkäyntiavustajana.

Lue artikkeli