Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

2.1.2012

Voiko työnantaja asentaa kameravalvontaa työpaikalle?

Kameravalvontaa ilmenee työnantajan toimesta yhä useammilla työpaikoilla. Kyseiselle valvonnalle on kuitenkin asetettu täsmälliset edellytykset ja rajat Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä. Erityisesti tiettyyn työpisteeseen kohdistuva kameravalvonta on luonteeltaan poikkeuksellista.

2.1.2012

Voiko työnantaja puhalluttaa työntekijän?

Laissa ei ole säännöksiä työnantajan oikeudesta puhalluttaa työntekijä. Käytännössä puhallutusoikeus on johdettu työnantajan oikeudesta johtaa ja valvoa työtä sekä työnantajan yleisestä velvoitteesta huolehtia, että työpaikalla on turvallista työskennellä. Koska laissa ei ole nimenomaisia säännöksiä puhalluttamisesta, saattaa käytäntö työpaikoilla olla villiä ja kirjavaa. Useimmiten työntekijöitä puhallutetaan silloin, kun epäillään työntekijän olevan alkoholinvaikutuksen alaisena, mutta myös täysin satunnaisia puhallutuksia tehdään.

2.1.2012

Vuosilomalain (18.3.2005/162) keskeiset kohdat

Vuosilomalain (18.3.2005/162) keskeiset kohdat.

31.12.2011

Voiko alle 15-vuotiaan nuoren ottaa töihin?

Työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja joka on suorittanut oppivelvollisuutensa.

31.12.2011

Onko nuorella työntekijällä mahdollista teettää pitkää päivää? Entä oppisopimustyöntekijällä?

Viisitoista vuotta täyttäneen henkilön säännöllinen työaika saa olla enintään yhtä pitkä kuin 18 vuotta täyttäneiden työntekijöiden säännöllinen työaika samassa työssä. Oppivelvollisen työntekijän päivittäinen työaika koulutyön aikana saa koulun vapaapäivinä olla enintään seitsemän tuntia ja koulupäivinä enintään kaksi tuntia.

31.12.2011

Kuinka nuoren työntekijän päivittäinen lepoaika työstä määräytyy?

Viisitoista vuotta täyttäneelle henkilölle on annettava vähintään 12 tuntia kestävä keskeytymätön lepoaika vuorokaudessa. Alle 15-vuotiaalle on annettava vähintään 14 tuntia kestävä keskeytymätön lepoaika vuorokaudessa.

31.12.2011

Voiko nuori työntekijä tehdä yli- tai hätätöitä?

Viisitoista vuotta täyttänyttä henkilöä saa hänen suostumuksellaan pitää vuorokautisen säännöllisen työajan tai muun säännöllisen työajan lisäksi tehtävässä ylityössä enintään 80 tuntia kalenterivuodessa.

31.12.2011

Miten nuoren työntekijän työturvallisuus taataan?

Työnantajan on huolehdittava siitä, ettei työ ole nuoren työntekijän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle vahingoksi ja ettei se vaadi suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin hänen ikäänsä ja voimiinsa nähden on kohtuullista.

31.12.2011

Täytyykö työnantajan järjestää terveystarkastus nuorelle työntekijälle?

Ennen työsuhteen alkamista tai kuukauden kuluessa sen alkamisesta on nuorelle työntekijälle toimitettava terveystarkastus työnantajan kustannuksella. Tarkastuksessa on selvitettävä nuoren henkilön soveltuvuus aiottuun työhön sekä todettava, ettei työ ole vahingollista nuoren työntekijän terveydelle ja kehitykselle.

31.12.2011

Saako nuori työntekijä tehdä yötöitä?

Lähtökohtaisesti nuorella työntekijällä ei saa teettää yötöitä. Yötyöksi määritellään laissa työ, jota tehdään kello 23:n ja 6:n välisenä aikana. Viisitoista vuotta täyttäneen henkilön työaika on sijoitettava kello 6:n ja 22:n väliseen aikaan. Viisitoista vuotta täyttänyt työntekijä, joka tekee julkisen viranomaisen hyväksymää ja valvomaa työtä ammattikoulutuksen saamiseksi, saa kaksivuorotyössä kuitenkin olla enintään kello 24:ään asti.