Työ ja virka

Artikkelit - Työ ja virka

Voiko työntekijä jakaa tai siirtää työtehtäviään toiselle?

Työsopimuksen osapuolet eivät saa siirtää työsopimuksesta johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Voivatko työnantaja ja työntekijä kuitata saataviaan?

Kuittaus on mahdollinen, kun kummallakin kuittauksen osapuolella on saatava toisiltaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Onko työntekijällä aina oikeus saada työtodistus?

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Mitä tarkoittaa työnantajan väliaikainen tulkintaetuoikeus?

Työnantajan väliaikaisella tulkintaetuoikeudella tarkoitetaan työnantajan oikeutta väliaikaisesti määrätä työsuhteen ehtojen ja muiden työsuhdetta koskevien normien oikeasta tulkinnasta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Mitä työsuojelulla tarkoitetaan?

Työsuojelun ytimeen kuuluvat työterveyssuojelu sekä työturvallisuussuojelu.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Mitä tarkoitetaan työehtosopimuksen yleissitovuudella?

Työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova työehtosopimus) määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Mikä on työehtosopimus?

Työehtosopimus (TES) on sopimus, jonka yksi tai useampi työnantaja taikka rekisteröity työnantajien yhdistys tekee yhden tai useamman rekisteröidyn työntekijöiden yhdistyksen kanssa ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Onko työnantajalla oikeutta lukea työntekijän sähköpostiviestejä?

Työnantajalla on oikeus hakea esille tai avata työnantajan työntekijän käyttöön osoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä tai työntekijän tällaisesta sähköpostiosoitteesta lähettämiä sähköpostiviestejä ainoastaan silloin, jos hän on suunnitellut ja järjestänyt työntekijälle tämän nimellä lähetettyjen ja tämän lähettämien sähköpostiviestien suojan toteuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Onko työnantajalla oikeutta käyttää kameravalvontaa työpaikalla?

Työnantaja saa käyttää kameravalvontaa käytössään olevissa tiloissa työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi tai tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi sekä turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Millaista irtisanomisaikaa noudatetaan työsuhdetta päätettäessä?

Toistaiseksi tehty tai muutoin toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätetään toisen sopijapuolen tietoon saatettavalla irtisanomisella.

Lue artikkeli